• Een jaar onderwijsethiek (2008)

  /

  De website Onderwijsethiek.nl is nu twee jaar in de lucht. De inhoudsopgave 2008 treft je HIER aan. Als je een interessante casus opstuurt, zal ik er graag over schrijven. En als je wil reageren op postings of onjuistheden wil rechtzetten,…

 • Een goede school: risicomijdend en goedkoop?

  /

  Wat is een goede school? Middelbare scholen krijgen tegenwoordig sterren voor elke schoolsoort die zij aanbieden, enigszins vergelijkbaar met de sterren van de Michelin-gids. Op basis van een ‘opbrengstenkaart’ geeft de onderwijsinspectie één tot drie sterren (onvoldoende – voldoende –…

 • GTC Code of Conduct and Practice

  /

  De General Teaching Council for England (GTCE) heeft in concept een nieuwe gedragscode voor leraren opgesteld. De definitieve versie moet najaar 2009 van kracht worden. Een controversieel element is dat leraren als rolmodel voor leerlingen fungeren en daarom ook buiten…

 • PvdA over de nieuwe Nederlanders:
  verdeeld verleden, gedeelde toekomst

  /

  Hoe moet de Nederlandse overheid zich opstellen tegenover de nieuwe Nederlanders? Dat is zo ongeveer de vraagstelling van de Resolutie ‘Integratie’ die de PvdA onlangs in concept gepubliceerd heeft voor haar partijcongres van 14 maart 2009. We zullen de PvdA-ideeën…

 • Poolse leerlingen op Nederlandse scholen

  /

  1. Mogen kinderen van arbeidsmigranten, afkomstig uit de Europese Unie, gratis naar school? Ja, maar deze allochtone leerlingen moeten wel zo snel mogelijk Nederlands leren, eventueel via een schakelklas, want Nederlands is in principe de enige voertaal op Nederlandse scholen.…

 • Lastige ouders of lastige problemen?

  /

  Je kan tegenwoordig naar cursussen om te leren hoe je met lastige mensen moet omgaan: met lastige ouders, leerlingen, werknemers, klanten, burgers. Wat zou je daar leren? Ik hoop dat je daar in de eerste plaats leert hoe je samen…

 • Tentamens op zaterdag:
  onderwijs als halfcontinu bedrijf

  /

  1. Verruiming van de bedrijfstijd. Moeten de openingstijden van onze voorzieningen (onderwijsgebouwen, biblio- en mediatheken, computerzalen, studieplekken, practi­cum­lokalen) worden verruimd om voltijd- en deeltijdstudenten gelegenheid te geven hun dagen en jaren optimaal te besteden? Moeten we hun ook buiten kantooruren…

 • Kwalificeren en socialiseren

  /

  Worden scholen overbelast? Ze worden met allerlei maatschappe­lijke verwachtingen geconfronteerd. Hoe kunnen ze daar verstandig en selectief mee omgaan? Die vraag tracht de Onderwijsraad te beantwoorden in zijn advies ‘Onderwijs en maatschappe­lijke verwachtingen’ (december 2008). De opstellers hebben zich onder…

 • Respecteren of onderschrijven

  /

  Een school mag een leerling weigeren als de ouders niet bereid zijn te verklaren dat ze haar grondslag zullen respecteren maar zij mag niet van hen eisen dat ze haar grond­slag onderschrijven. Dat was de strekking van de kamermotie die…

 • Moet de CITO-toets in februari?

  /

  Volgens Aleid Truijens (De Volkskrant 16/12/2008) is het goed dat de Eindtoets Basisonderwijs in februari wordt afgenomen, want scholieren hebben recht op een objectief oordeel. Maar ze heeft niet voldoende nagedacht over de functies van de CITO-toets. Waarover moet een…

 • Ik wil volle kracht vooruit

  /

  Als je vroeger, op de lagere school, het programma niet kon bijbenen, dan moest je een leerjaar doubleren. Zo’n leerstofjaarklassensysteem is heel ondoelmatig. De zittenblijvers worden onderbelast en verspillen veel tijd aan dingen die ze allang weten. Gelukkig is zittenblijven…

 • Wat is een zeer zwakke school?

  /

  Wat is een zeer zwakke basisschool? Volgens de officiële definitie is dat ‘een school die onvoldoende onderwijsresultaten (eindopbrengsten) realiseert en die daarnaast op cruciale onderdelen van het onderwijsleerproces onvoldoende kwaliteit laat zien’ (Onderwijsinspectie; Toezichtkader p.15). Maar deze definitie is ronduit…