• Hogeschool Ede: een eed voor leraren

  /

  Één reactie

  De Christelijke Hogeschool Ede (CHE) heeft deze week de ceremoniële eed/gelofte gepubliceerd die haar studenten kunnen afleggen bij hun afstuderen als leraar Basisonderwijs: 1. Ik beloof als leraar basisonderwijs mijn ervaringen en talenten zegenrijk in te zetten voor het ontsluiten…

 • Kleurrijk leraarschap

  /

  Één reactie

  Als je leraar bent in een kleurrijke klas en in een kleurrijke samenleving: dan moet je gevoel hebben voor culturele en religieuze verschillen. Dat is de boodschap van Hüseyin Susam in zijn recente proefschrift over Cultureel sensitief leraarschap (VU University…

 • Wat is Gelijke Kansen?

  /

  6 reacties

  Wat wordt verstaan onder Gelijke Kansen in het onderwijs? Om daarachter te komen, zouden we een uitgebreid literatuur­onderzoek moeten doen, vooral naar Amerikaanse bronnen (Equal Educational Opportunities). Daarnaast zal bestudering van Nederlandstalige, vooral ook Vlaamse bronnen ons vermoedelijk verder kunnen…

 • De student centraal

  /

  Carlos van Kan promoveerde vorig najaar op een proefschrift over de professionele normen en waarden van leraren in het basis- en voortgezet onderwijs: welke criteria blijken zij te hanteren om te bepalen of hun handelen in het belang van de…

 • Hoe word je een reflective practitioner?

  /

  Vorige week promoveerde Hanke Dekker op het proefschrift Teaching and learning professionalism in medical education. Zij beschrijft ervaringen met de leerlijn Professioneel Handelen binnen de driejarige masteropleiding Geneeskunde. De kern wordt gevormd door een intervisiegroep die elke veertien dagen bijeen komt.…

 • Is onethisch gedrag besmettelijk?

  /

  2 reacties

  Sanne Ponsioen verdedigt vandaag haar proefschrift over de besmettelijkheid van on­ethisch of frauduleus gedrag binnen organisaties. Als de ene collega ermee wegkomt, kan de andere collega daarin een vrijbrief zien om eveneens over de schreef te gaan. Deze horizontale besmettelijkheid…

 • Koninklijke Maatschappij der Onderwijskunst

  /

  2 reacties

  In het Verenigd Koninkrijk wordt gedelibereerd over de oprichting van een College of Teaching (Daily Telegraph 10/2/2014, Guardian 14/2/2014). Een soort Koninklijke Maatschappij ter Bevordering van de Geneeskunst (KNMG), maar dan voor leraren. Het is een professionele beroepsorganisatie die los…

 • Geheimhoudingsplicht van leraren

  /

  2 reacties

  Zijn leraren gebonden aan een beroepsgeheim? Dat is een Goede Vraag (27/1/2014). Het antwoord is neen. Hulpverleners zoals artsen of psychologen zijn gebonden aan een beroepsgeheim. De professionele hulpverlener is ‘verplicht tot geheim­houding van het­geen hem uit hoofde van de uitoefening…

 • Wouter Sanderse over beroepsethiek

  /

  Één reactie

  Wouter Sanderse, lector Beroepsethiek bij de Fontys-lerarenopleiding in Tilburg, hield onlangs zijn inaugurele rede (die inmiddels ook in druk verschenen is). Hij bekijkt de beroepsethiek van de leraar vanuit een deugdenbenadering. Als men wil bevorderen dat leraren deugdelijk lesgeven, moet…

 • Werving van studenten (IV)

  /

  2 reacties

  Nederlandse universiteiten en hogescholen zijn druk bezig met studiebijsluiters en matchingsprogramma’s om aspirant-studenten te helpen een gefundeerde studiekeuze te maken. Zodoende proberen ze een evenwicht te vinden in het spanningsveld tussen eigenbelang (werving, selectie en kosteneffectief onderwijs) en studentbelang (realisering…

 • Corruptie in het onderwijs

  /

  Corrupt schools, corrupt universities: what can be done? Zo luidt de titel van een rapportage die in 2007 door de Unesco gepubliceerd werd. Overal ter wereld komt het voor, dat gewetenloze onderwijsinstellingen, en gewetenloze lieden daarbinnen, hun macht misbruiken ten…

 • Bill of Rights voor studenten

  /

  Één reactie

  Op 17 september 1787 werd de Amerikaanse grondwet ondertekend. Maar in 1789 werd daaraan de Bill of Rights toegevoegd: tien amendementen waarin de basale rechten van de burger zijn vastgelegd. De First Amendment gaat over de vrijheid van godsdienst; de…