• Een corporatistisch leraarsgilde

  /

  4 reacties

  Het ministerie heeft het actieplan Leraar 2020 naar de Kamer gestuurd (23/5/2011). Eén van de speerpunten is de inrichting van een Lerarenregister. Daar is al eerder sprake van geweest. De Stichting Beroepskwaliteit Leraren (SBL) zou worden omgevormd tot een coöperatie…

 • Mensenrechteneducatie

  /

  2 reacties

  De Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties heeft op 8 april een concept-verklaring over mensenrechteneducatie aangenomen. Deze wordt nu ter goedkeuring aan de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties voorgelegd. Hiermee wordt een extra stimulans gegeven om in de schoolcurricula uitdrukkelijk…

 • Leraar op Facebook

  /

  2 reacties

  Steeds meer schoolbesturen leggen het digitale gedrag van hun leraren aan banden (Huffington Post 10/4/2011). Het gaat niet alleen over professioneel handelen op het internet, maar ook over het scheiden van werk en privé. Het komt erop neer dat leraren…

 • Werknemer en professional

  /

  Van werknemers wordt verwacht dat zij de belangen van het bedrijf vooropstellen. Als professionele wetenschapsbeoefe­naars en docenten in loondienst werken, kan dat problematisch zijn. Uit hoofde van hun beroepsethiek stellen zij de belangen van de wetenschap en de belangen van…

 • Beroepsstandaard voor gymnastiekleraren

  /

  Één reactie

  De beroepsvereniging van gymnastiekleraren (KVLO) heeft een nieuw ‘beroepsprofiel’ opgesteld. Via functie- en taakanalyse zijn de competenties bepaald waarover gymnastiekleraren moeten beschikken. Deze zijn geordend volgens de competentiematrix die door de Stichting Beroepskwaliteit Leraren (SBL) ontwikkeld is. Maar er is méér…

 • Beroepsregister met gedragscode?

  /

  Één reactie

  Onder leiding van de Stichting Beroepskwaliteit Leraren wordt hard gewerkt aan het opzetten van beroepsregisters voor po-, vo- en mbo-leraren. Dat moet in 2011 zijn beslag krijgen. Geregistreerde leraren verplichten zich aan nascholings­cursussen deel te nemen. Maar gelden er nog…

 • Hippocratische eed

  /

  Professionele dienstverleners, zoals artsen, stellen de belangen van hun patiënt of cliënt voorop. Dat is een kernelement van hun beroepscode en in sommige beroepen wordt dat zelfs met een ‘hippocratische eed of gelofte’ bezegeld. Ook leraren onderschrijven gewoonlijk dat ze…

 • Beroepsethiek in tweevoud

  /

  De Eed van Hippocrates is de kortst mogelijke samenvatting van de beroepsethiek van medische professionals. Zouden docenten en onderzoekers in het hoger onderwijs eveneens een eedsformule kunnen bedenken die als basis dient voor hun professionele handelen? Sinds 1968 zijn verscheidene…

 • Professional governance

  /

  Één reactie

  In een kamerbrief d.d. 19/7/2010 kondigt het ministerie van OCW aan dat de Stichting Beroepskwaliteit Leraren (SBL) met ingang van 2011 zal worden omgevormd tot een coöperatie van de beroepsverenigingen van leraren. Na een halfjaar proefdraaien zal de coöperatie naar…

 • De ethische competentie van de leraar

  /

  Franse leraren zijn in dienst van de Staat. Om leraar te worden moet je je na de leraarsopleiding aan een vergelijkend toelatingsexamen onderwerpen. Onlangs is het stagejaar afgeschaft. In plaats daarvan word je op het mondeling examen tien minuten doorgezaagd…

 • Ethisch doceren in het H.O.

  /

  In de Verenigde Staten hebben vele universiteiten en colleges een ethische code voor hun medewerkers. Yahr et al. (2009) hebben criteria geïnventariseerd om zulke codes te evalueren. Bijvoorbeeld: (a) wat is het doel van de code en werden de relevante…

 • Citizen Ethics in a time of crisis

  /

  Dit weekend startte The Guardian een debat over Citizen Ethics: moeten we de ethische grondslagen van ons economische, politieke en sociale leven heroverwegen? Is de individualisering en de hang naar nationale economische groei niet te ver doorgeschoten? De initiatiefnemers zijn Madeleine Bunting…