• Ethische code versus gedragscode

  /

  Wat is een Ethische Code? Vaak is zo’n document een mengsel van professionele aspiraties en professionele verplichtingen. Als de nadruk op dat laatste ligt, noemt men het ook wel een gedragscode. De Board of Education, een publiekrechtelijk orgaan van de…

 • De rechtsveilige school

  /

  5 reacties

  Wat is een veilige school? Het Nederlands Jeugdinstituut heeft vorig jaar de Veiligheidskaart uitgebracht: een Checklist voor een veilige school. Dat gaat natuurlijk niet alleen over beveiliging tegen brand, inbraak of ongevallen, maar ook over sociale veiligheid. Een voorbeeld van…

 • De ethische commissie (AIEC)

  /

  Valt het in ethisch opzicht te rechtvaardigen dat een klas collectief gestraft of gegijzeld wordt wegens een vergrijp dat door een onbekende dader uit die klas gepleegd is? Dat is nou typisch zo’n vraag die men op het bordje van…

 • Een lector Onderwijsethiek

  /

  Petra Ponte is aangetreden als lector bij de faculteit Educatie van de Hogeschool Utrecht. Ze is geïnterviewd door Femke Bakkeren (Trajectum 17/9/2009). Ponte onderzoekt interacties tussen leraar en leerling, maar ‘niet in moraliserende zin; dus niet hoe hoort het, maar…

 • Professionele ruimte

  /

  2 reacties

  Het ministerie van OCW heeft een onderzoek laten doen naar de mate waarin leraren/docenten in het basis- en voortgezet onderwijs en in het middelbaar en hoger beroepsonderwijs voldoende professionele ruimte gegund wordt. Uit een oogpunt van beroepsethiek is de professionele…

 • Smakeloos docentgedrag

  /

  Columnist Simon Brouwer (Profielen 71:1) stelt voor, eens te inventariseren aan welke vormen van smakeloos gedrag sommige docenten zich in de klas schuldig maken. Als voorbeeld noemt hij de instructie ‘Iedereen mag zijn computer aanzetten, en de meiden ook.’ Of…

 • INHolland: convenant met studenten

  /

  De aankomende studenten van de Hogeschool INHolland krijgen een convenant voorgelegd. Dat berichtte de Telegraaf (24/8/2009). Wat ze ondertekenen is niet zozeer een bindend contract, doch een soort ethische code waaraan beide partijen zich committeren. Maar wat staat er precies…

 • Een professioneel statuut voor het MBO

  /

  Vorige week hebben de sociale partners (MBO-raad en vakbonden) een professioneel statuut voor MBO-docenten vastgelegd. In het Convenant Actieplan Leerkracht (2008) was afgesproken dat instellings- of sectorgewijs zo’n statuut zou worden opgesteld. Daarin zou de professionele ruimte worden afgebakend waarop…

 • De kernwaarden van onze universiteit

  /

  2 reacties

  Universiteit Twente: de ondernemende universiteit. Met dit soort taglines trachten hogeronderwijsinstellingen zich als een ‘merk’ op de markt te positioneren. Het woordje ‘ondernemend’ representeert de kernwaarde waaraan de UT zich sinds enkele decennia committeert. TC Tubantia (7/4/2009) bericht overigens dat…

 • GTC Code of Conduct and Practice

  /

  8 reacties

  De General Teaching Council for England (GTCE) heeft in concept een nieuwe gedragscode voor leraren opgesteld. De definitieve versie moet najaar 2009 van kracht worden. Een controversieel element is dat leraren als rolmodel voor leerlingen fungeren en daarom ook buiten…

 • Pieter Hilhorst over professionele intuïtie

  /

  Pieter Hilhorst schreef in De Volkskrant (2/12/2008) een uitdagende column: waarom is intuïtie zo hip? Hij vroeg aan een zaal vol professionals of ze intuïtief dan wel methodisch plegen te werken. Bij ‘methodisch werken’ stak slechts een enkeling de vinger…

 • De balans tussen rechten en plichten

  /

  3 reacties

  ‘Veel mensen zijn zich zeer bewust van hun rechten, maar veel minder van hun plichten. Die balans gaan we herstellen’, aldus de minister van Binnenlandse Zaken in De Volkskrant (18/11/2008). Zij heeft ’t over het kabinetsvoornemen een ‘Handvest voor verantwoordelijk…