De brede inzetbaarheid van René

Onlangs publiceerde onderwijscolumnist Leo Prick een sketch voor twee heren (NRC 14-4-07). Een ziekenhuismanager klaagt over de ‘eilandencultuur’ van de professionals, ieder gevangen in hun eigen specialisme. De doelmatigheid in een ziekenhuis gebiedt volgens hem dat een hartspecialist ook voor…

De overgang van bachelor- naar masterfase

In het recente rapport BaMa stroomt door evalueert de Onderwijsinspectie de overgang van de bachelor- naar de masterfase. Geconstateerd wordt dat steeds meer universiteiten een ‘harde knip’ gaan instellen: studenten moeten de driejarige bachelorfase geheel en al hebben afgerond voordat…

De dubbelrollen van René

In een didactische autobiografie beschrijft René van Kralingen zijn ontluikende relatie met een studente. Wat begon als een counselinggesprek met één van zijn cursus­deelneemsters, dreigt allengs een intiemere verhouding te worden. Hij maakt daar een eind aan omdat de relatie…

Vernietiging van studiepunten

In het Nederlandse hoger onderwijs kunnen studenten na één jaar worden weggestuurd als ze te weinig studiepunten hebben gehaald. De Radboud Universiteit in Nijmegen doet daar niet aan mee, maar zij heeft een andere stok achter de deur. De faculteiten maken gebruik…

Rechtmatigheid en behoorlijkheid

De Nationale Ombudsman behandelt in zijn Jaarverslag 2006 het spanningsveld tussen rechtmatigheid en behoorlijkheid. In veel klachten over het handelen van overheids­organen gaat het om het probleem dat ze zich wel aan de regels houden, maar dat ze die op…

Nieuwe leerplichtwet

Een meerderheid van de Tweede Kamer vindt dat ook het onderwijs van particuliere scholen die niet door de overheid bekostigd worden, aan minimale kwaliteitseisen moet voldoen (voorpagina De Volkskrant 28-3-2007).  Als de Onderwijsinspectie de interne kwaliteitszorg van een school onvoldoende…

Tentamenfraude en plagiaat

Gesteld: ik ben een rechtenstudente en ik heb een werkstuk geschreven over tentamenfraude en plagiaat. In dat werkstuk staat de volgende volzin. De Werkgroep Plagiaat (2006) van de Universiteit Utrecht is van oordeel dat het knippen en plakken van teksten…

Collegegeldkrediet

Minister Plasterk heeft aangekondigd dat studenten in de eerste vijf jaar van hun studie bij de rijksoverheid telkens een langlopende lening mogen sluiten om hun jaarlijks verschuldigde collegegeld (1500 euro) te betalen. De tijd die ze nodig hadden om via bijbaantjes…

Taal- en denkachterstanden

Zowel de PvdA als het CDA en de VVD hadden hun kiezers beloofd dat allochtone peuters bij gebleken taalachterstand extra taalles krijgen. De verplichte taaltoets was aangekaart in de motie-Rutte. Sharon Dijksma, de nieuwe staatssecretaris van Onderwijs, gaat daar werk…

Vraagsturing

Wat een prachtig artikel van Margo Trappenburg in Vrij Nederland (24-2-2007)! Het is de neerslag van de Den Uyl Lezing over de ethiek van de publieke sector die ze in december hield. Ze heeft het over de verantwoordelijkheid van de…

Misleidende studievoorlichting

Op verzoek van de studentenorganisatie ISO heeft de Nederlandse Reclame Code Commissie (RCC) zich uitgesproken over de wervende studievoorlichting van de Hogeschool van Amsterdam. De hogeschool mag geen reclame voor de swingende ‘opleiding Fashion & Branding’ maken als dat in…

Wij moeten u heenzenden

Onderwijsinstellingen oefenen macht over hun leerlingen of studenten uit. Dat wordt gereguleerd door wetten, regelingen en contracten, en door de professionele beroepsethiek. Een pregnant voorbeeld van machtsuitoefening is als een leerling van school wordt gestuurd. In het hoger onderwijs wordt…