• Basisonderwijs: minimum-eindtermen ontbreken

  /

  Één reactie

  In Nederland wil men dat je ’t leuk hebt op de basisschool. Of iedere leerling de ‘basics’ onder de knie krijgt, vindt men minder belangrijk. Hanne Obbink (Trouw 24-4-2007) vertelt hoe dat komt: ‘Het enige waaraan scholen zich moeten houden…

 • MBO: competent in examinering

  /

  Één reactie

  Een MBO-opleiding is een onderwijssysteem met een input en een output. Om de kwaliteit van de output te beheersen, heeft zij een examensysteem nodig. Zij zet vervolgens een systeem van interne kwaliteitszorg (IKZ) op om de kwaliteit van het examensysteem…

 • Collegiale rapportcijfers

  /

  Onder docenten van de Hogeschool Rotterdam is onrust ontstaan over de ‘collega-meter’ die daar is ingevoerd in het kader van de jaarlijkse personeelsbeoordeling (Algemeen Dagblad 21-4-2007). Docenten krijgen jaarlijks rapportcijfers voor ‘samenwerken en werkhouding’. Deze scores zijn onder meer gebaseerd…

 • De brede inzetbaarheid van René

  /

  Onlangs publiceerde onderwijscolumnist Leo Prick een sketch voor twee heren (NRC 14-4-07). Een ziekenhuismanager klaagt over de ‘eilandencultuur’ van de professionals, ieder gevangen in hun eigen specialisme. De doelmatigheid in een ziekenhuis gebiedt volgens hem dat een hartspecialist ook voor…

 • De overgang van bachelor- naar masterfase

  /

  Één reactie

  In het recente rapport BaMa stroomt door evalueert de Onderwijsinspectie de overgang van de bachelor- naar de masterfase. Geconstateerd wordt dat steeds meer universiteiten een ‘harde knip’ gaan instellen: studenten moeten de driejarige bachelorfase geheel en al hebben afgerond voordat…

 • De dubbelrollen van René

  /

  Één reactie

  In een didactische autobiografie beschrijft René van Kralingen zijn ontluikende relatie met een studente. Wat begon als een counselinggesprek met één van zijn cursus­deelneemsters, dreigt allengs een intiemere verhouding te worden. Hij maakt daar een eind aan omdat de relatie…

 • Vernietiging van studiepunten

  /

  In het Nederlandse hoger onderwijs kunnen studenten na één jaar worden weggestuurd als ze te weinig studiepunten hebben gehaald. De Radboud Universiteit in Nijmegen doet daar niet aan mee, maar zij heeft een andere stok achter de deur. De faculteiten maken gebruik…

 • Rechtmatigheid en behoorlijkheid

  /

  Één reactie

  De Nationale Ombudsman behandelt in zijn Jaarverslag 2006 het spanningsveld tussen rechtmatigheid en behoorlijkheid. In veel klachten over het handelen van overheids­organen gaat het om het probleem dat ze zich wel aan de regels houden, maar dat ze die op…

 • Nieuwe leerplichtwet

  /

  Een meerderheid van de Tweede Kamer vindt dat ook het onderwijs van particuliere scholen die niet door de overheid bekostigd worden, aan minimale kwaliteitseisen moet voldoen (voorpagina De Volkskrant 28-3-2007).  Als de Onderwijsinspectie de interne kwaliteitszorg van een school onvoldoende…

 • Tentamenfraude en plagiaat

  /

  Één reactie

  Gesteld: ik ben een rechtenstudente en ik heb een werkstuk geschreven over tentamenfraude en plagiaat. In dat werkstuk staat de volgende volzin. De Werkgroep Plagiaat (2006) van de Universiteit Utrecht is van oordeel dat het knippen en plakken van teksten…

 • Collegegeldkrediet

  /

  Minister Plasterk heeft aangekondigd dat studenten in de eerste vijf jaar van hun studie bij de rijksoverheid telkens een langlopende lening mogen sluiten om hun jaarlijks verschuldigde collegegeld (1500 euro) te betalen. De tijd die ze nodig hadden om via bijbaantjes…

 • Taal- en denkachterstanden

  /

  Één reactie

  Zowel de PvdA als het CDA en de VVD hadden hun kiezers beloofd dat allochtone peuters bij gebleken taalachterstand extra taalles krijgen. De verplichte taaltoets was aangekaart in de motie-Rutte. Sharon Dijksma, de nieuwe staatssecretaris van Onderwijs, gaat daar werk…