BON-discussie: een beroepscode voor leraren?

/

Op de website van Beter Onderwijs Nederland (BON) is een discussie op gang gekomen over de functie van een centraal register van leraren, naar aanleiding van overleg binnen de Stichting Beroepskwaliteit Leraren (SBL). Gisteren (8/7/2008) is in deze discussie een nieuw element ingebracht: de wenselijkheid van een professionele beroepscode.
Het idee van een centraal register werd geïntroduceerd door de Commissie Leraren (Rinnooy Kan) in haar rapport Leerkracht (september 2007, pp. 9, 23, 55). De SBL moest worden omgevormd tot een landelijke beroepsvereniging van bevoegde leraren, die haar leden registreert in een publiekrechtelijk erkend basisregister. Dat voorstel komt in de buurt van de General Teaching Council for England, die tevens een landelijke beroepscode kent. Het idee van een centraal register is door het kabinet overgenomen in het Actieplan Leerkracht (november 2007, p.16), echter zonder publiekrechtelijke status.
Wat de codificering van professionele rechten en verantwoordelijkheden betreft, denkt het kabinet (op.cit. p.21 e.v.) aan oplossingen op het niveau van de afzonder­lijke scholen of schoolbesturen. Men sluit daarbij aan bij de opties die de Onderwijs­raad in zijn advies Leraarschap is Eigenaarschap (september 2007) heeft geschetst (waaronder de optie van een lokaal Professioneel Statuut). In april 2008 heeft het ministerie in een convenant met de werknemers- en werkgevers­vertegenwoordi­gers afgesproken dat zij het initiatief zullen nemen om een Professioneel Statuut tot stand te brengen. De Algemene Onderwijs­bond (AOb) heeft sinds 2006 een concreet voorstel op de plank liggen. Maar zoals ook op de BON-site blijkt, gaat de discussie over beroepsethiek en kwaliteit van het professioneel handelen veel verder dan het maken van afspraken tussen werknemers en werkgevers. In mijn literatuurstudie Onderwijsethiek (p.133-145) heb ik getracht enige opvattingen daaromtrent in kaart te brengen.

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

Eén reactie op “BON-discussie: een beroepscode voor leraren?”

  1. […] een vorig bericht meldde ik nieuwe ontwikkelingen in de richting van een beroepscode voor leraren. Op 10 oktober […]