De rechtsveilige school

/

Wat is een veilige school? Het Nederlands Jeugdinstituut heeft vorig jaar de Veiligheidskaart uitgebracht: een Checklist voor een veilige school. Dat gaat natuurlijk niet alleen over beveiliging tegen brand, inbraak of ongevallen, maar ook over sociale veiligheid. Een voorbeeld van gerichte bevordering van de sociale veiligheid is de School zonder Racisme. Dat was een initiatief van het Landelijk Bureau ter Bestrijding van Rassendiscriminatie (LBR). Ongeveer honderd Nederlandse v.o.- en mbo-scholen hebben het keurmerk School zonder Racisme verworven.
Inmiddels is het LBR opgegaan in de vereniging ART.1, die genoemd is naar het eerste artikel van de Grondwet: ‘Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levens­overtuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.’ De vereniging heeft dus een ruimere missie gekozen dan alleen het tegengaan van rassen­discriminatie. Scholen die inclusief onderwijs nastreven, op systematische wijze aan gelijke behandeling werken en discriminatie trachten uit te bannen, kunnen sinds 2007 het keurmerk [Eén], Gelijke behandeling voor iedereen verwerven.
Vrijwaring van discriminatie behoort tot de fundamentele mensenrechten. Nederland strijdt wereldwijd voor de mensen­rechten, en het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft onlangs het initiatief genomen om ook de mensenrechten­educatie binnen het Nederlandse onderwijs te bevorderen. Maar in het Verenigd Koninkrijk gaat men een stap verder. Daar heeft men het keurmerk Rights Respecting School ingevoerd. Men streeft naar een rechtsveilige school, waar álle mensen­rechten, zoals gecodificeerd in het Kinderrechtenverdrag, gerespecteerd worden. Rechtsveiligheid voor de leerling wordt als een belangrijk aspect van de sociale veiligheid op school beschouwd.
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

5 reacties op “De rechtsveilige school”

  1. Op het weblog ‘Onderwijs in de 21e eeuw’ bericht Saskia Klomps (20/1/2010) over een middelbare school in Hoorn die werk maakt van mensenrechten- en meer in het bijzonder kinderrechteneducatie.

  2. Jeanne Roefs (Vice Versa 2/7/2010) biedt wat achtergronden bij de rights respecting school. De Unicef heeft het child-friendly school model ontwikkeld. De grondvesten ervan zijn uitgeschreven in A human rights-based approach to education for all (2007). Bijvoorbeeld op blz.76: ‘Promoting respect for human rights is not a matter simply, or even primarily, of the school curriculum. It cannot be taught in an environment where those rights are consistently violated. The principles must also permeate the ethos of the school, and the behaviour of teachers must be consistent with the rights they are teaching about. It is important to build a culture in which human rights are respected for all members of the school community. Human rights need to be incorporated into all school policies through negotiation and involvement of all members of the school community, in order that children and teachers are aware of what their rights, and consequent responsibilities, are and how to exercise them.’

  3. De rechtsveilige school (II)…

    Op een Veilige School worden leerlingen zo veel mogelijk gevrijwaard van uitsluiting, pesterij, discriminatie, seksuele intimidatie en geweld. Blogger Ken Trump (10/8 en 13/8) constateert dat het Amerikaanse overheidsbeleid inzake schoolveiligheid stee…

  4. Voor de nieuwe URL van het ‘Rights Respecting Schools’ keurmerk: klik HIER.

  5. […] van Mechelen heeft hij zijn afschuw verwoord. Tag: Rechtsveilige school (Onderwijsethiek 11/1/2010, 18/8/2010, 15/2/2011, […]