Ethisch leiderschap op school

/

De Engelse Onderwijsinspectie, Ofsted, gooit het roer om (Guardian 6/1/2019). Zij heeft in concept een nieuw Toezichtkader gepubliceerd waarin leerlinggerichte kwaliteit centraal staat. Scholen worden voortaan niet meer uitsluitend op hun rendements­cijfers afgerekend en ze kunnen van een koude kermis thuiskomen als zou blijken dat ze minder-vlotte leerlingen opportu­nistisch naar een lagere leerweg doen afstromen.
De nieuwe koers komt niet uit de lucht vallen. Inspecteur-generaal Amanda Spielman nam na haar aantreden, begin 2017, zitting in de Ethical Leadership Commission, die was opgezet door organisaties van schoolleiders om een uitweg te bieden uit de morele dool­hof waarin school­leiders terecht zijn gekomen ten gevolge van het eenzijdige, opbrengstgerichte overheidsbeleid. In de Guardian (19/2/2019) wordt de commissie uitgeluid. In haar eindrapport heeft zij drie vervolgstappen aangekondigd:
a) Schoolleiders uit het p.o., v.o. en mbo worden uitgenodigd zeven ethische waarden en zeven deugden (pp. 10-11) te onderschrij­ven, die richting kunnen geven aan hun handelen. De zeven waarden zijn geïnspireerd op de Nolan Principles die in het Verenigd Koninkrijk van kracht zijn voor diegenen die publieke functies bekleden of publieke diensten verlenen.
b) Om deze waarden en deugden in de praktijk te leren toepassen, worden aan de schoolleiders trainingsmogelijkheden aangeboden, en deze waarden en deugden worden ook behandeld in leiderschaps- en governanceprogramma’s (en in de toekomst hopelijk ook in de reguliere pro­gramma’s voor de lerarenopleiding en voor de ontwikkeling van onderwijskundig leiderschap).
c) Er wordt bij het eerbiedwaardige Chartered College of Teaching een ‘ethisch forum’ op­gericht om ethische kwesties te bespreken en de uitkomsten daarvan naar de schoolleiders te dissemineren.

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.