Leidse omgangscode

/

De Universiteit Leiden voert per 1 september een Gedragscode Omgangsvormen Docenten en Studenten in. De aanleiding is een klacht wegens seksuele intimidatie die een Letterenstudente eertijds tegen een docent had ingediend, zo bericht het Leidse universiteitsblad Mare (19/6/2008). De klachtencommissie had geconstateerd dat er in Leiden wel een Klachtenregeling tegen seksuele intimidatie (en tegen andere vormen van agressie, geweld en discriminatie) bestaat, maar geen verdergaande professionele integriteitscode. Daarin is nu voorzien. De kern is (a) dat docenten elke schijn moeten ver­mijden dat ze bij het maken van seksuele avances jegens een student misbruik maken van hun machtspositie en van de afhankelijkheidsrelatie waarin de student jegens hen verkeert (ook al is hij of zij meerderjarig), en (b) dat ze elk risico ver­mijden dat ze hun professionele integriteit bij het uitoefenen van hun onderwijs- en examentaken verzaken ten gevolge van de persoonlijke banden die zij met een stu­dent onderhouden of hebben onderhouden. Indien er zulke banden bestaan, moeten docenten dat aan hun leidinggevende melden, schrijft de gedragscode voor. Als uitgangspunt geldt: ‘docenten nemen de nodige afstand in acht in hun betrekkingen met individuele studenten en houden deze betrekkingen zakelijk.’ Dit impliceert dat ze ook voorzichtig moeten zijn met incidentele intimiteiten of confrontaties in de privé­sfeer. Helaas legt de gedragscode de nadruk op het risico van machtsmisbruik en wordt niet uitdrukkelijk aandacht gevraagd voor het risico van omgekeerde machts­uitoefe­ning: (c) docenten moeten zich tevens zodanig gedragen dat studenten hun professionele integriteit niet door chantage kunnen aantasten.

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.