The good professional: werkzame idealen

/

Van een goede professional wordt verwacht dat hij of zij het eigen handelen regu­leert, mede met hulp van de leden van de beroepsgroep. Daarbij gaat het enerzijds om ambachtelijk vakmanschap en anderzijds om beroepsethiek. Onderzoekers van de Vrije Universiteit en de Universiteit van Tilburg zijn bezig met het project The good professional, dat zich op de beroepsethiek concentreert. De professionele ethiek rust op drie pijlers: professionele plichten (vaak vastgelegd in een gedragscode), alge­mene­re principes (bv. ‘do no harm’), en professionele deugden en idealen. De onder­zoekers willen meer klaarheid brengen in de relatie tussen deze drie pijlers. Vorig jaar october werd een studiedag belegd waar inleiders uit vele verschillende beroeps­groe­pen hun professionele idealen trachtten te verduidelijken. Die studiedag is uitgemond in een bundel, getiteld Werkzame idealen, ethische reflecties op professionaliteit, onder redactie van Jos Kole en Doret de Ruyter (Van Gorcum, september 2007). In 2009 hoopt het projectteam een wetenschappelijke studie uit te brengen waarin een algemene theorie over ’the good professional’ ontvouwd wordt. Daarbij zal vooral aandacht worden besteed aan de vraag welke rol de verschillende partijen (zoals de overheid, de beroepsgroep en de professional zelf) toekomt bij de regulering van het professionele handelen.

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.