Vlaamse kinderrechten: straffen op school

/

In Vlaanderen hebben ze een Kinderrechtencommissaris, vergelijkbaar met de Kinder­ombudsman in Nederland. Hij heeft onlangs een handleiding gepubliceerd over de juridische grenzen van straftoemeting op school. Hier een korte bloemlezing.
Leerplichtige leerlingen hebben recht op onderwijs. Bij het opleggen van straffen mag de school niet lichtvaardig inbreuk maken op dat recht (pp.43-44). Straffen mogen er niet toe leiden dat de leerling belemmerd wordt in z’n schoolse vorderingen. Dat geldt ook als de leerling voor een bepaalde tijd de toegang tot de klas ontzegd wordt.
Leerlingen hebben recht op een menswaardige behandeling. Hardhandige of ver­nederende bejegening is daarmee in strijd, en dat geldt ook voor opgelegde straffen (pp.44-45).
Mag de school persoonlijke bezittingen (bv. een mobieltje) in beslag nemen? Nee, alleen politie en justitie zijn daartoe bevoegd, maar de school mag bezittingen wel tot het einde van de schooldag in bewaring nemen (pp.46-47). Evenmin mag de school zich het recht toe-eigenen leerlingen te fouilleren of de inhoud van schooltassen en kluisjes te inspecteren, tenzij de leerling daarin toestemt.
In het Vlaamse onderwijsrecht kent men sinds 2014 drie vormen van schorsing of uitsluiting (pp.54-90): preventieve schorsing als aanloop tot een tuchtrechtelijke beslissing (maximaal één week voor basisscholieren en maximaal twee voor middelbare­scholieren), schorsing als tuchtmaatregel (maximaal drie weken) en definitieve verwijdering als tuchtmaatregel. Tucht­rechtelijke schorsing en uitsluiting, met allerlei procedurele rechtswaarborgen omkleed, worden opgelegd als de leerling de schoolregels in zodanige mate schendt dat het normale onderwijsgebeuren of de integriteit en veiligheid van anderen ernstig belemmerd of in gevaar wordt gebracht. Volgens de kinderrechtencommissaris mag de duur van de preventieve schorsing niet langer zijn dan nodig is om tot een tuchtrechtelijke beslissing te komen, moet de duur ervan in mindering worden gebracht op die van de tuchtrechtelijke schorsing en moet men tijdens de schorsingsperiode(n) zoveel mogelijk tegemoetkomen aan het recht op onderwijs.

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.