Wat is Gelijke Kansen?

/

Wat wordt verstaan onder Gelijke Kansen in het onderwijs? Om daarachter te komen, zouden we een uitgebreid literatuur­onderzoek moeten doen, vooral naar Amerikaanse bronnen (Equal Educational Opportunities). Daarnaast zal bestudering van Nederlandstalige, vooral ook Vlaamse bronnen ons vermoedelijk verder kunnen helpen. Maar misschien kunnen we ook al een eind komen als we op onze eigen intuïties afgaan. Gelijke Kansen is de aanduiding van een beleidsdoelstelling. Men wil actuele en potentiële onderwijsdeelnemers rechtvaardig behandelen, opdat ze niet onnodig worden belemmerd in hun streven de arbeidsmarktkwalificaties te verwerven die beantwoorden aan hun loopbaandoelen en aan hun inherente ontwikkelings­mogelijkheden. Maar daarmee verschuiven we het probleem een beetje. Wat moeten we onder Rechtvaardige Behandeling verstaan? Er doemen twee componenten op: (1) gelijke behandeling, oftewel non-discriminatie, en (2) aangepaste behande­ling, d.w.z. een behandeling waarmee men beoogt te voorkomen dat persoonlijke handicaps (waarmee kinderen/jongeren in vergelijking met generatiegenoten te kampen hebben) tot onrechtvaardige belemmeringen leiden. Op basis van deze begripsaanduidingen komen we bij een zevenledige beleidsdoelstelling terecht.
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

6 reacties op “Wat is Gelijke Kansen?”

  1. Een kernbegrip in mijn verhaal is persoonlijke handicaps. Het moge duidelijk zijn dat dit kernbegrip veel meer kan omvatten dan functiebeperkingen of ziekte. Het gaat om deficiënties van welke aard dan ook, taalachterstand, financiële minvermogendheid, tijdgebrek door concurrerende bezigheden, etcetera. Een belangrijk discussiepunt in het gelijkekansenbeleid is met wat voor soort handicaps rekening moet worden gehouden. Hetzelfde geldt voor het non-discriminatiebeginsel: op welke persoonlijke kenmerken mag niet gediscrimineerd worden? Men hoeft zich daarbij niet te beperken tot de persoonlijke kenmerken die in artikel 1 van de Grondwet of in de mensenrechtenverdragen genoemd zijn.

  2. Steeds meer gezinnen dreigen in financiële nood te raken door betaling van de ‘vrijwillige’ ouderbijdrage (AD 7/1/2015). Je wilt je kind immers niet de deelname aan het schoolreisje of het gebruik van een tablet ontzeggen.
    UPDATE: De staatssecretaris heeft bericht over een inspectieonderzoek naar de vrijwillige ouderbijdrage in het basisonderwijs (4/11/2014). Inmiddels is ook het verslag van nader overleg dienaangaande met de Tweede Kamer gepubliceerd (18/3/2015).

  3. De minister doet verslag (12/1/2015) van een schriftelijk overleg met de Vaste Kamercommissie over het recht op gelijke kansen voor studerende moeders in het post-secundair onderwijs. In het algemeen wordt hun ouderlijke zorgplicht niet erkend als een handicap in het kader van het gelijkekansenbeleid.

  4. Onderwijswethouder Hugo de Jonge (Gemeente Rotterdam 12/1/2015) kondigt aan dat alle Rotterdamse kinderen vanaf tweejarige leeftijd 2 dagdelen per week voorschoolse educatie wordt aangeboden [verrijkte gelijke behandeling] en risicokinderen zelfs 3 dagdelen per week [aangepaste, extra behandeling]. Van deze voorzieningen worden gezinnen met niet-werkende ouders niet uitgesloten [gelijke behandeling].

  5. Tjitske Siderius (SP) heeft op 28/1/2015 Kamervragen gesteld over passend onderwijs voor chronisch zieke leerlingen. Op 12/2/2015 zijn de vragen tot op zekere hoogte beantwoord.

  6. Science Guide (15/2/2015) drukt de vurige toespraak af die de Amerikaanse minister van Onderwijs onlangs in het Congress heeft gehouden ten gunste van een nationaal GelijkeKansenbeleid.