Wat is integer handelen?

/

Ik heb beloofd morgen een praatje te houden voor tweedegraadsleraren-in-opleiding. Het gaat over de vraag wat men kan verstaan onder integer handelen. Mijn antwoord is tweeledig. In de eerste plaats verwijst integriteit naar een bepaalde gradatie van ethisch handelen. In de tweede plaats moet worden benadrukt dat er geen absolute criteria voor integer handelen bestaan: de criteria zijn afhankelijk van de invalshoek vanwaaruit men het handelen beoordeelt. Integriteit is namelijk gerelateerd aan de referentiegroep die de handelende persoon (of diens beoordelaar) voor ogen neemt. In de bedrijfsethiek kiest men het bedrijf als referentiegroep. Integriteit wordt dan afgemeten aan de belangen van het bedrijf. Voor leraren is dat de school of onderwijsinstelling. Maar men kan ook vier alternatieve referentiegroepen onderscheiden. Hieronder volgt de schematische outline van mijn praatje.
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.