Werving van studenten (IV)

/

Nederlandse universiteiten en hogescholen zijn druk bezig met studiebijsluiters en matchingsprogramma’s om aspirant-studenten te helpen een gefundeerde studiekeuze te maken. Zodoende proberen ze een evenwicht te vinden in het spanningsveld tussen eigenbelang (werving, selectie en kosteneffectief onderwijs) en studentbelang (realisering van hun eigen loopbaan­doelen en ontwikkeling van hun eigen talenten). In commerciële onderwijsinstellingen (for-profit colleges and universities) doet dat spanningsveld zich nog sterker voelen: enerzijds wensen de aandeelhouders zoveel mogelijk financieel profijt te trekken uit de onderneming, maar anderzijds is het in hun belang dat zij haar reputatie als bonafide onderwijsinstelling beschermt. Een paar jaar geleden heeft een aantal Amerikaanse hogeronderwijsbedrijven het initiatief genomen tot zelfregulering van hun bedrijfstak (Chronicle H.E. 13/9/2011). Men trachtte een Foundation for Educational Success van de grond te krijgen die tot taak had te garanderen dat de deelnemende ondernemingen strenge Standards of Responsible Conduct and Transparency zouden naleven. Dat initiatief is een stille dood gestorven (Huffington Post 17/10/2013). Maar vorige week heeft de Association of Private Sector Colleges and Universities (APSCU) wel een reeks aanbevelingen gepubliceerd, onder de titel Best Practices in Recruitment and Admissions.

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

2 reacties op “Werving van studenten (IV)”

  1. Zijn er ook in Nederland particuliere (niet-bekostigde) instellingen die opleidingen aanbieden welke tot een bachelor- of masterdiploma leiden? Ja zeker, maar hun diploma wordt in Nederland niet erkend, tenzij de opleiding geaccrediteerd is door de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO). Soms beroepen zij zich echter op diploma-erkenning door een buitenlandse accreditatie-organisatie of onderwijsinstelling. Maar dat kan nogal mistig zijn. In sectoren buiten het hoger onderwijs hanteert de Nederlandse overheid nog andere erkenningsprocedures, namelijk in het kader van de leerplichtwet (voor minderjarigen), in het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) en in het kader van het beroepsonderwijs (CREBO-erkenning). De Nederlands Raad voor Training en Opleiding (NRTO, voorheen Paepon), een brancheorganisatie van particuliere trainings- en opleidingsbureaus, publiceert voor zijn leden een tweetal gedragscodes. De particuliere onderwijsinstellingen die bij de NRTO zijn aangesloten, erkennen de jurisdictie van de Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen.

  2. The Huffington Post (10/10/2013) publiceerde een achtergrondartikel over de pogingen van het Amerikaanse onderwijsministerie het for-profit hoger onderwijs aan banden te leggen.