Engelstalig onderwijs

/

Engels als instructie- en communicatietaal voor Nederlandstalige leerlingen en studenten? Volgens de SCP-studie ‘Investeren in vermogen’ is het TTO (tweetalig voortgezet onderwijs) een belangrijke onder­wijsinnovatie ten behoeve van getalenteerde leerlingen. Jan Blokker junior (De Volkskrant 11-1-2007) is het daar niet mee eens; hij meent dat de moedertaal van leraren en leerlingen de voorkeur verdient als voertaal in het onderwijs.
In het kader van de internationalisering wordt door het Nederlandse hoger onderwijs eveneens op brede schaal Engelstalig onderwijs ingevoerd. Vooral om buitenlandse studenten te trekken. In hoeverre ver­zaken docenten hun professionaliteit als ze zonder voorbehoud aan deze ontwikkelingen toegeven?

Lees verder … (PDF)
  

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

8 reacties op “Engelstalig onderwijs”

 1. NRC-Handelsblad (13/5/2009) entameerde een lezersdiscussie over het gebruik van Engels als voertaal in het hoger onderwijs. De aanleiding was een artikel van Ger Groot (13/5/2009). Een paar dagen later deed Pieter Muysken een duit in het zakje (15/5/2009).

 2. In een kamerbrief (29/6/2009) heeft minister Plasterk een motie van het kamerlid Bosma beantwoord.
  UPDATE: In aansluiting daarop kwam de minister op 17/12/2009 met een kamerbrief. Zoiets van: de Engelse taalbeheersing van docenten is van voldoende niveau en er wordt hard gewerkt om dat beschamende niveau te verbeteren.

 3. Radboud: Engelstalige MBA-scripties…

  Het proefschrift wordt geschreven in het Nederlands, of in het Engels, het Frans, het Spaans of het Duits, of – met goedkeuring van de rector magnificus – in een andere taal. Dat staat in het Promotiereglement van de Radboud Universiteit. M…

 4. De Onderwijsraad heeft een adviesrapport uitgebracht over Engels als instructietaal in het hoger onderwijs (11/10/2011).

 5. […] De Europese Associatie voor Internationaal Onderwijs (EAIE) heeft vorige week een International Student Mobility Charter uitgebracht. Voor onze universiteiten en hogescholen vormen studenten uit het Midden- en Verre Oosten een lucratieve markt. De spelregels van het Europese Charter gaan in sommige opzichten verder dan de Nederlandse (in 2009 herziene) Gedrags­code Internationale Student. Bijvoorbeeld moeten de ontvangende instellingen zorgen dat buitenlandse studenten niet gediscrimineerd worden, dat hun mensenrechten gerespecteerd worden en dat de interculturele competenties van de docenten op peil zijn. Bovendien moeten de instellingen actief faciliteren dat buitenlandse studenten geïntegreerd raken in de ‘academic and wider community’ van de ontvangende instelling. Anderzijds stelt de Nederlandse Gedragscode specifieke, strengere eisen aan de Engelse taalbeheersing van de buitenlandse studenten die hier komen studeren; ook de nodige taalbeheersing van de docenten wordt uitdrukkelijk genoemd. Het toelatingsbeleid blijft echter een zwak punt in zowel het Europese Charter als in de Nederlandse Gedragscode. Hoe wordt voorkomen dat buitenlandse studenten geworven en toegelaten worden die qua beginniveau en capaciteiten eigenlijk geen kans maken om het diploma in een redelijke studieduur te behalen? Moet er niet een strenger accreditatie­systeem komen om hen te beschermen tegen mogelijke windhandel en tegen onvolledige voorlichting over hun kans van slagen in de aangekondigde cursusduur? Op de laatste EAIE-conferentie kwam ook nog een andere vraag naar voren (Chronicle HE 13/9/2012): weliswaar zijn de buitenlandse studenten lucratief voor de ontvangende instellingen, maar wat zijn de gevolgen voor de overige studenten binnen die instellingen? Worden ze er beter of slechter van? Zie ook: Onderwijsethiek.nl (23/4/2011; 29/9/2011; 25/6/2012; 13/1/2007) […]

 6. […] werkgroepen, scripties en stages begeleiden of de Engelstalige tentamens nakijken? Zie ook: Engelstalig onderwijs (13/1/2007), Kamerbrief OCW […]

 7. Vier medewerkers van het Amsterdam Centre for Ancient Studies and Archaeology (Acasa) van UvA en VU hebben een manifest opgesteld waarin ze pleiten voor het behoud van het Nederlands binnen hun instituut en meer in het algemeen binnen de faculteiten Geesteswetenschappen in den lande (Folia 27/10/2014). Half november zijn zij ook met een online-petitie gestart. Piet Gerbrandy licht het een en ander toe in het januarinummer van het maandblad Onze Taal.

 8. […] Op de website Onderwijsethiek heb ik de ontwikkelingen rond dit onderwerp trachten te volgen (13/1/2007, 18/11/2009, 15/4/2011, 23/4/2011, 25/6/2012, 23/9/2013) […]