Aanvaardbaarheid van onderwijsdoelen

/

Op de website van het Blogcollectief Onderzoek Onderwijs (7/6/2013) inventariseert Paul Ket de argumenten waarmee onderwijsdoelen gerechtvaardigd kunnen worden. In de eerste plaats citeert hij Herbert Spencer (1890/91), die vijf argumenten noemt om onderwijsdoelen te onderbouwen in het licht van de belangen van de leerling of student. Vervolgens voert hij John Dewey (1916) ten tonele, die Spencers lijstje aanvult met argumenten welke zijn ingegeven door de belangen van de samenleving.
Naar mijn indruk bieden die lijstjes een handvat om ethische vragen aan te pakken. De lijstjes kunnen namelijk worden gebruikt als checklist om te toetsen in hoeverre onderwijs­doel X ethisch aanvaardbaar is en welke prioriteit men eraan moet geven. Bijvoor­beeld: moeten we zwemonderwijs op de basisschool geven? moeten we leerlingen afbrengen van hun idee dat homoseksueel gedrag zondig is? moeten we onze leerlingen les geven over hun grondrechten in het licht van het Kinder­rechtenverdrag? Aan de hand van elk item van de checklist zou men een onderwijsdoel op een driepuntsschaal kunnen scoren: is het nastrevenswaard met hoge prioriteit, of met lage prioriteit, of is het verwerpelijk?
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.