Afschaffing basisbeurs eist nieuwe spelregels

/

1. Studeerbaarheid. Van elke opleiding wordt geƫist dat de normstudent het reguliere programma zonder overbelasting kan doorlopen in de wettelijke cursusduur. Ook voor het honoursprogramma van die opleiding geldt als eis dat de deelnemers het zonder overbelasting kunnen doorlopen in diezelfde cursusduur.
2. Zorgplicht. Onderwijsinstellingen zorgen dat iedere toegelaten student doelmatig kan studeren, zonder overbelasting, onderbelasting en leegloop. Tevens wordt studenten gelegenheid geboden in de zomervakantie studievoorgang te boeken en eventuele studieachterstanden in te lopen.
3. Tempodifferentiatie. Bij hun programmering houden onderwijsinstellingen rekening met studenten (waaronder parttimers) die de opleiding in een lager tempo doorlopen. Zij leggen hun geen sancties op.
4. Tentaminering. Examens worden gespreid afgelegd door middel van vrijstellende tentamens per onderwijseenheid. Daarbinnen behaalde voldoendes (zoals voor deeltentamens, papers, practica) blijven geldig, ook al is de student niet geslaagd voor het tentamen. Hij/zij krijgt jaarlijks voldoende herkansingen.
5. Geldigheidsduur van tentamens. Behaalde tentamens (en de daarmee verdiende studiepunten) blijven in principe minimaal tien jaar geldig.
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

3 reacties op “Afschaffing basisbeurs eist nieuwe spelregels”

  1. Floor Rusman schreef een aardige column in NRC Next (2/10/2012), waarmee ik mijn betoog kan adstrueren. De bestaande (oude) spelregels zijn gebaseerd op de vooronderstelling dat studenten lui zijn. Maar het ras van de luie studenten (als het überhaupt nog bestaat) zal weldra uitsterven ten gevolge van de hoge financiële kosten die verbonden zijn aan studievertraging. Nu die vooronderstelling niet meer klopt, moeten ook de bijbehorende spelregels worden herzien. Er moeten nieuwe spelregels komen, gebaseerd op de vooronderstelling dat studenten naar beste kunnen zullen studeren als hun studievoortgang niet belemmerd wordt. Rusman denkt dan vooral aan beheersing van de kwaliteit van het onderwijs en van de diploma’s. Maar ze vergeet dat bovendien de cost-effectiveness van de geïnvesteerde studietijd verhoogd moet worden: zorg dat de studievoortgang niet belemmerd wordt door gedwongen overbelasting, gedwongen onderbelasting, gedwongen leegloop en gedwongen dubbel werk.

  2. Op 29/10/2012, uitgerekend de dag van het Regeerakkoord, hebben de universiteiten hun prestatieafspraken met het ministerie ondertekend. Een deel van hun bekostiging is afhankelijk gesteld van de naleving ervan. Kennelijk hebben de Haagse bestuurders het niet nodig geacht de concept-prestatieafspraken te heroverwegen nu de voorgenomen afschaffing van de basisbeurs tot nieuwe spelregels noopt.

  3. […] waarna lang niet alle studenten naar een voltijdse masteropleiding zullen doorstromen. In een vorig blogbericht heb ik die lijn doorgetrokken: geef alle universitaire studenten gelegenheid een pakket […]