Behaalde studiepunten blijven staan

/

De kogel is door de kerk in het hoger onderwijs. Vorige week heeft de Tweede Kamer het amendement van PvdA en SP aanvaard dat de geldigheidsduur van behaalde tentamens niet zomaar beperkt mag worden. Voortaan mogen behaalde studiepunten alleen vernietigd worden als de getentamineerde kennis aantoonbaar verouderd is. Hiermee worden bestaande praktijken van sommige universiteiten en hogescholen onwettig verklaard, althans als het wets­ontwerp ook door de Eerste Kamer aanvaard wordt. Het is bijvoorbeeld niet langer toegestaan dat studiepunten die een langstudeerder de vorige dag met vlag en wimpel behaald heeft, de volgende dag alweer vervallen worden verklaard (Onderwijsethiek 19/3/2014, 26/8/2015).
Overigens moeten we hopen dat de nieuwe wetstekst niet verkeerd wordt uitgelegd. Zoals gezegd, mogen studie­punten pas worden vernietigd als de getentamineerde kennis aantoonbaar verouderd is. Men aanvaardt dus dat eerder getentamineerde kennis bij diplomering enigszins is weggezakt, doch men wil voorkomen dat de ge­tentamineerde kennis ten tijde van de diploma-uitreiking volstrekt achterhaald is. Maar hoe valt dat te rijmen met de bijkomende regel in de nieuwe wetstekst dat studenten dispensatie krijgen als ze door aanwijsbare persoonlijke omstandigheden vertraagd zijn geraakt? Krijgen zij, in dat geval, het diploma in weerwil van het feit dat hun kennis achterhaald is? Of betekent de nieuwe wetstekst daarentegen dat studiepunten (behoudens dispensatie) mogen worden vernietigd als de eerder getentami­neerde kennis aantoonbaar is weggezakt?
Afgezien van deze onduidelijkheid, heeft de Tweede Kamer met dit amendement de beleidslijn bevestigd die sinds de jaren 1960 is ingezet: de modularisering van de examens.
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

4 reacties op “Behaalde studiepunten blijven staan”

  1. Wat de modularisering en flexibilisering van het voortgezet onderwijs (voetnoot 3) betreft: OCW heeft daarover een Kamerbrief geschreven (17/2/2016).

  2. De Vaste Onderwijscommissie van de Eerste Kamer heeft haar Voorlopig Verslag over het wetsontwerp 34251 uitgebracht. Over de geldigheidsduur van behaalde tentamens (pp. 12-15) is het laatste woord nog niet gezegd.
    UPDATE: In de Memorie van Antwoord (10/5/2016 p.39-49) wordt aangekondigd dat OCW alsnog een nota van wijziging gaat indienen om te voorkomen dat tentamens in geval van persoonlijke omstandigheden eeuwig geldig blijven. Verder wordt uitdrukkelijk bevestigd dat het om verouderde en niet om vergeten kennis gaat.

  3. […] Behaalde studiepunten blijven staan (II) […]

  4. […] Behaalde studiepunten blijven staan (III) […]