Bescherming van persoonsgegevens

/

Leerlingen willen graag zo snel mogelijk weten welk cijfer ze hebben gehaald voor hun toetsen. Geen nood: de docent hangt de cijferlijst alvast op een prikbord of publiceert hem op een website. Maar juridisch zitten daar haken en ogen aan, althans als de cijfers gekoppeld zijn aan de namen van de betrokkenen. Hanne Obbink bericht in het dagblad Trouw (27/8/2007) dat dit soort persoonsgegevens niet openbaar­gemaakt mag worden, tenzij de leerling daartoe uitdrukkelijk toestemming verleent. En als deze onder de 16 jaar is, moeten ook de ouders daarmee akkoord gaan. Dat is de juridische kant van het verhaal, maar uit een oogpunt van beroepsethiek moet men zich afvragen of docenten door die toestemming ontslagen zijn van hun professionele geheimhoudingsplicht. Uit onderzoek blijkt dat de meeste docenten in het Amerikaanse hoger onderwijs het ongepast vinden tentamenuitslagen zodanig te publiceren dat Jan en alleman kan nagaan welk cijfer Pietje gehaald heeft (Holleman 2006, p.123). Dat wordt als een aantasting van de privésfeer beschouwd. Bovendien is openbaarmaking aanvechtbaar zolang de voorlopige cijferlijst nog wijziging kan ondergaan als gevolg van eventuele bezwaar- en beroepsprocedures. Als men behaalde cijfers snel wil terugkoppelen via een website of een prikbord, gebruik dan liever registratienummers en geen namen. In principe komt uitsluitend aan Pietje zelf het recht toe om aan medeleerlingen en derden opening van zaken te geven. En hoe zit het met de ouders? Zolang Pietje minderjarig is, hebben zij wel recht op informa­tie, maar een openbare website is dan niet het geëigende communicatiekanaal.

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

2 reacties op “Bescherming van persoonsgegevens”

  1. Wat de communicatie tussen school en ouders betreft, heeft een artikel van Maaike Kraaijeveld in het Algemeen Dagblad (22/1/2007) enige stof doen opwaaien. Sommige scholen bieden ouders via een wachtwoord toegang tot de gegevens uit de leerlingenadministratie die op hun (minderjarige?) kind betrekking hebben. Zij kunnen dus dagelijks, achter de rug van het kind om, op de website van de school controleren hoe het met zijn of haar schoolprestaties gesteld is. De communicatie van de school met de ouders wordt daardoor verbeterd, maar Kraaijeveld vraagt zich af of de communicatie met de leerlingen daardoor niet geschaad wordt. Uit de lezersreacties blijkt dat er zelfs scholen zijn waar ouders de gegevens uit het digitale klasseboek (verzuimregistratie en huiswerkcontrole) kunnen inzien. Wordt er geen inbreuk gemaakt op de vertrouwensrelatie tussen docenten en leerlingen als de ouders hen dagelijks via de website op de vingers kunnen kijken?

  2. […] Vroeger dacht je er nooit zo over na, maar tegenwoordig moeten professionals reflecteren op hun beroepsuitoefening. Mag een docent voor het front van de klas de behaalde repetitiecijfers van alle aanwezigen openbaren? En mag de docent de namenlijst met tentamenuitslagen op een besloten elektronische cursusruimte (Blackbord) publiceren, waar dus iedere cursusdeelnemer kennis kan nemen van het cijfer van z’n medestudenten? Volgens Paul Rullmann, portefeuillehouder Onderwijs van het Delftse universiteitsbestuur (9/9/2009), moet dat kunnen. Hij neemt het dus niet zo nauw met moderne opvattingen over privacybescherming, zoals bijvoorbeeld verwoord door de  STLHE (1996): ‘Student grades, attendance records, and private communications are treated as confidential materials, and are released only with student consent, or for legitimate academic purposes, or if there are reasonable grounds for believing that releasing such information will be beneficial to the student or will prevent harm to others.’ De Delftse bestuurder gaat blijkbaar van het romantische idee uit dat de cursusdeelnemers een hechte familie vormen die alles met elkaar delen. Hij miskent hun individuele recht zelf uit te maken wie kennis mag nemen van hun onvoldoende, voldoende of uitmuntende cijfer. En door publicatie op Blackbord te billijken, miskent hij zelfs hun individuele recht zich bij voorrang van de eigen tentamenuitslag op de hoogte te stellen. Tag: Bescherming van persoonsgegevens […]