Beste Puddingpower

/

Op het Scholierenforum (9/5/2019) vraag je om raad. Er zit bij jullie op school een leraar die zijn leerlingen telkens weer onheus bejegent. Bij het minste of geringste krijgen ze een belediging naar het hoofd geslingerd: “Randdebiel! Idioot! Geestelijk gehandicapte! Sukkel!” De klas heeft daarover geklaagd bij de mentor en bij de teamleider, maar dat heeft tot nog toe niets opgeleverd. En je vraag is dus wat jullie nu te doen staat.
Nou, dat lijkt me vrij duidelijk. Als jullie school een Professioneel Statuut of een soort professionele beroepscode voor leraren kent, zouden jullie een tuchtrechtelijke klacht wegens onprofessioneel gedrag kunnen indienen. De betrokken leraar maakt namelijk ernstig misbruik van de professionele ruimte die hem door zijn werkgever geboden wordt. Maar jullie kunnen ook beroep doen op het strafrecht dat voor iedere burger geldt. Door en-plein-public dergelijke denigrerende scheldwoorden te bezigen, pleegt de betrokken leraar immers een strafbaar feit. In artikel 266 van het Wetboek van Strafrecht is bepaald dat opzettelijke belediging gestraft wordt met gevangenisstraf van maximaal drie maanden of een forse geldboete. Het OM komt slechts in actie als de gedupeerde partij een klacht indient, waarbij hij of zij tevens kan verzoeken een dwangsom op te leggen om herhaling te voorkomen. De klacht wordt uiteraard ernstiger genomen als méér gedupeerden aan de bel trekken en als de beledigende uitlatingen telkens wéér gedaan worden. Voor het geval dat de leraar de beschuldigingen ontkent, is het raadzaam de klachten van meet af aan te documenteren met een logboek, in de trant van: op die en die datum is leerling Y door leraar X tijdens het zoveelste lesuur in bijzijn van de hele klas met die en die scheldnaam bejegend.
Vermoedelijk hoeft deze actie niet op de spits te worden gedreven, want vermoedelijk wordt het beoogde effect al eerder bereikt. Om te beginnen kunnen jullie een medezeggenschapsorgaan (de Leerlingenraad?) laten weten a) dat jullie het initiatief hebben genomen een dagelijks logboek aan te leggen om beledigende uitlatingen van leraren te registreren; b) dat jullie dat logboek op termijn aan de Leerlingenraad zullen aanbieden (met een afschrift aan de schoolleiding en aan de gedupeerde partijen); en c) dat het de gedupeerde partijen uiteraard vrij staat het logboek bij het OM in te brengen als ze een klacht ex artikel 266 WvSr zouden indienen.
Zie ook: mijn eerdere blogberichten onder de titel Mongooltje (7/6/2017 en 27/6/2017)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

8 reacties op “Beste Puddingpower”

 1. In het algemeen verdient het de voorkeur dat je je grieven in eerste instantie aan de betrokken leraar voorlegt. Maar naar jullie ervaring heeft hij nogal een kort lontje. Daarom hebben jullie er verstandig aan gedaan in eerste instantie jullie mentor in te schakelen, die als collega misschien minder bedreigend overkomt om feedback te geven op zijn ongepaste gedrag jegens leerlingen.

 2. Gezien de landelijke prioriteiten in het onderwijsbeleid zouden jullie ook kunnen mikken op de sociale veiligheid op school. Als leerlingen worden uitgescholden door sommige leraren, wordt hun veiligheidsgevoel aangetast. Illustratief is dat sommige leerlingen tot huilens toe geraakt worden door dat onheuse leraarsgedrag. Voor de Onderwijsinspectie is de sociale veiligheid een serieus punt van aandacht En dat is eens te meer het geval als een leraar het met zijn scheldgedrag op bepaalde leerlingen gemunt heeft, want dan maakt hij inbreuk op het antipestbeleid van de school. Ik vermoed dat de schoolleiding nogal zenuwachtig wordt als door de medezeggenschapsorganen geklaagd wordt dat het schoolbeleid op het gebied van de sociale veiligheid en het antipestbeleid ondergraven wordt door onprofessioneel gedrag van sommige leraren.

 3. Maar het kan natuurlijk ook geen kwaad om nog eens uit te schrijven waarom het uitschelden van leerlingen door leraren onprofessioneel is:
  1. het is niet bevorderlijk voor het welzijn van leerlingen, het is demotiverend, het doet afbreuk aan de leerresultaten;
  2. het doet afbreuk aan de vormingsdoelen: de leraar geeft het slechte voorbeeld hoe je als machtige met minder-machtigen moet omgaan, het werkt pesten in de hand;
  3. het is in strijd met didactische ‘good practice’: je moet het leren stimuleren door hoge, positieve verwachtingen te stellen en opbouwende feedback te geven.

 4. Op 3 juni werd door Puddingpower een nieuwe ontwikkeling gemeld: “Er is een audio gemaakt van zijn woede in de klas, en die hebben we vanmiddag ingeleverd bij de teamleider. Kwestie van wachten.”

 5. […] gaat, kunnen leerlingen zich nauwelijks daartegen verweren. Neem de ervaringen van Puddingpower (Onderwijsethiek 22/5/2019): de leraar Natuurkunde slingerde zijn leerlingen telkens weer denigrerende beledigingen naar het […]

 6. […] een vorig blogbericht werd de vraag opgeworpen hoe leerlingen op de middelbare school voor hun belangen kunnen opkomen. […]

 7. Waarom noemt iemand zich Puddingpower? Ik denk dat het een geuzennaam is van mensen die een beetje overgewicht hebben. De gealarmeerde uitroep Puddingpower activate! komt uit de satirische tv-serie The Simpsons (aflevering 19:414, 9/3/2008), getiteld Dial ‘N’ for Nerder. Vader Homer wordt door echtgenote Marge geprest om op paprikadieet te gaan. Hij slaakt die gealarmeerde uitroep als hij betrapt wordt op heimelijke vraatzucht terwijl hij geacht wordt zich aan het dieet te houden. Voor de kijkers is dat extra hilarisch omdat power pudding in de Verenigde Staten te boek staat als een gezond vruchtengerecht met een licht laxerende werking.
  Overigens slaakte Homer in aflevering 24:528 (2013) een andere uitroep, die meer naar de actiemethode van taartengooiers verwijst: Pastrypower activate!

 8. In InsideHigherEd (4/11/2019) staat het relaas over een promovendus die zelfmoord pleegde, nadat hij tevergeefs als klokkeluider had getracht een einde te maken aan het wangedrag van de hooggeleerde leider van een R&D-laboratorium van de University of Wisconsin, Madison. Onder de hyperlink ’the investigation’ kun je de gedetailleerde aanklacht lezen. Prof.dr.ir. Akbar S. werd geschorst maar niet ontslagen. Want zijn R&D-werk was van hoge kwaliteit.