BSA aanvechtbaar na ongeldig tentamen?

/

Indien eerstejaarsstudenten niet het vereiste aantal studiepunten hebben behaald, kunnen ze met een negatief Bindend Studieadvies (BSA) uit de opleiding worden verwijderd. Maar ‘het instellingsbestuur kan van [deze] bevoegdheid (…) slechts gebruikmaken, indien het (…) zorgt voor zodanige voorzieningen dat de mogelijkheden voor goede studievoortgang zijn gewaarborgd’ (artikel 7.8b WHW). Behoudens deze wettelijke studeerbaarheidsclausule moeten eerstejaarsstudenten aan de Hogeschool Utrecht minimaal vijftig studiepunten halen om aan het BSA-criterium te voldoen. Maar er zijn dit jaar redenen om serieus te toetsen of de hogeschool van haar kant aan de studeerbaarheidsclausule heeft voldaan.
Op 29 mei legden zo’n 240 eerstejaars rechtenstudenten het tentamen Europees Recht af. Maar naar aanleiding van klachten van tentamendeelnemers werd geconstateerd dat de kwaliteit van de tentamenvragen inderdaad volstrekt beneden peil was. De examen­commissie besloot het tentamen ongeldig te verklaren en er werd aangekondigd dat de studenten het tentamen over veertien dagen (13 juni) opnieuw konden afleggen: op een roostervrije dag tijdens een week waarin ze ook nog eens een mondelinge toets en een deadline voor een werkstuk hadden. De vraag rijst dan of de hogeschool hiermee geen inbreuk heeft gemaakt op de studeer­baar­heids­clausule.
Op 19 juni ging het wederom mis, dit keer bij een herkansingstentamen Bedrijfseconomie voor circa 250 eerstejaarsstudenten uit diverse studierichtingen. De tentamenuitslag was zo rooskleurig dat de examencommissie onraad rook. De tentamenvragen bleken een grote overlap te vertonen met een oefententamen dat door de docenten ter beschikking was gesteld. Het tentamen werd ongeldig verklaard en op 11 juli kan het opnieuw worden afgelegd. De zomervakantie is dan al begonnen. Iedereen dacht de eindspurt nu echt volbracht te hebben en sommigen zouden deze week al met hun vakantiereis of met hun vakantiebaantje starten. Valt deze onvoorziene extra studiebelasting te rijmen met de studeerbaarheidsclausule of moet hun eind augustus een extra herkansing gegund worden voordat ze op het BSA-criterium worden afgerekend?
Bron: Trajectum (7/6/2018, 5/7/2018); Algemeen Dagblad (6/6/2018, 4/7/2018, 6/7/2018)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

2 reacties op “BSA aanvechtbaar na ongeldig tentamen?”

  1. Een andere vraag is of studenten geen verhaalsrecht (recht op schadevergoeding) hebben bij zo’n ernstige vorm van wanprestatie van de examinatoren.

  2. Vorig studiejaar heeft de examencommissie Rechtsgeleerdheid (UvA) inderdaad de BSA-norm van 45 naar 36 studiepunten verlaagd toen zij genoopt was de uitslag van het eerstejaars tentamen Europees Recht ongeldig te verklaren (Het Parool 3/5/2018).