BSA: de studeerbaarheidsclausule

/

Rachieee dreigt uit de selectieve propedeuse te worden verwijderd omdat ze tot nu toe slechts 39 studiepunten heeft behaald en dus niet aan de BSA-norm (40 van de 60 punten) heeft voldaan. Ze vraagt zich af of daar nog iets aan te doen is (FOK 27/6/2014). Ze voert onder meer de volgende gegevens aan: (a) de opleiding staat als zwaar aangeschreven; (b) het prope­deuseprogramma heeft dit jaar een totaal nieuwe didactische opzet gekregen (het was best ‘warrig’, we waren eigenlijk proefkonijnen, zelfs docenten wisten soms niet waar ze aan toe waren, vanuit de organisatie zijn enige fouten gemaakt); (c) in deze opleiding hebben dit jaar maar heel weinig eerstejaarsstudenten de BSA-norm weten te halen; en (d) hiermee is tevens geïmpliceerd dat slechts een zeer klein percentage van de eerstejaarsstudenten dit jaar de gehele propedeuse in de éénjarige cursusduur heeft weten te behalen.
Om te beginnen moet Rachieee natuurlijk even checken of er in de Onderwijs- en examenregeling (of in het bijbehorende BSA-reglement) niet een hardheidsclausule is opgenomen waarop ze een beroep kan doen. Maar anders kan de studeerbaar­heids­clausule van de hogeronderwijswet misschien uitkomst brengen (art. 7.8b lid 3 WHW): een negatief BSA mag slechts worden uitgebracht indien gezorgd is ‘voor zodanige voorzieningen dat de mogelijkheden voor goede studievoortgang zijn gewaar­borgd’. Rachieee zou dus bij het lokale College van Beroep voor de Examens tegen de negatieve BSA-beschikking in beroep kunnen gaan als zij aannemelijk kan maken dat conditie (c) is opgetreden en dat deze door conditie (b) veroorzaakt is.
Ik vraag me trouwens af of studenten die een beroepsprocedure aangaan, in sommige zware opleidingen niet kunnen volstaan met het gegeven (ad a/d) dat bijna niemand de propedeuse in of binnen één jaar weet te behalen. Een propedeuseprogramma is niet studeerbaar als een normstudent bij een normale studie-inzet niet in staat kan worden geacht het programma in of binnen één jaar te doorlopen en voltooien. Indien het programma niet aan deze studeerbaarheidseis blijkt te voldoen, mag de examen­commissie geen negatief BSA opleggen.
Maar voordat Rachieee met een beroepsprocedure begint, kan zij nog aan de examen­commissie verzoeken in augustus extra herkansingstentamens te mogen afleggen gezien het feit dat het tot nog toe (gelet op b) heeft ontbroken aan de nodige voor­zieningen om een goede studievoortgang te waarborgen.

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.