Criteria voor het Judicium Abeundi

/

Het universitaire weekblad Mare (21/4/2011) bericht dat het Leidse College van Bestuur het Protocol Iudicium Abeundi geratificeerd heeft. Het protocol is september 2010 gepubliceerd door de federatie van academische ziekenhuizen. Het schetst de procedure die gevolgd kan worden als faculteiten een student wegens onprofessioneel gedrag uit de beroeps­opleiding willen verwijderen (conform artikel 7.42a WHW). Het CvB heeft het protocol van kracht verklaard voor de opleiding Geneeskunde, voor de opleidingen Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, en voor de universitaire lerarenopleidingen in Leiden. In principe zou men ook aan andere beroepsopleidingen kunnen denken, zoals Tand­heelkunde, Diergeneeskunde, Farmacie, Godgeleerdheid, Rechtsgeleerdheid, Notariaat, Accountancy, paramedische beroepsopleidingen, et­cetera. Volgens de plannen van de medische initiatiefnemers wordt een onafhankelij­ke, landelijke Geschillenadviescommissie ingeschakeld alvorens het instellingsbestuur tot een definitief besluit komt. De student kan vervolgens nog in beroep gaan bij het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs. Voor studenten rijst nu de cruciale vraag welke criteria zullen worden aangelegd bij heenzending wegens onprofessioneel gedrag. De wetgever heeft dat namelijk in het vage gelaten.
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

3 reacties op “Criteria voor het Judicium Abeundi”

  1. […] universiteiten en hogescholen sinds enige jaren de bevoegdheid toegekend studenten een dergelijk Judicium Abeundi op te leggen, maar daarbij is uitdrukkelijk bepaald dat studiefraude en gebrek aan voortgang in de […]

  2. Het Protocol Iudicium Abeundi van de universitaire medische centra is inmiddels te vinden op:
    http://www.nfu.nl/img/pdf/Protocol_Iudicium_Abeundi.pdf

  3. […] Dertien oversexte mannetjes, studenten Tandheelkunde van de Delhousie University, hebben zich bestendig aan onprofessioneel gedrag schuldig gemaakt. Plaats van handeling: Halifax, aan de Oostkust van Canada. Jaarlijks worden maximaal 38 studenten tot de vierjarige opleiding Tandheelkunde toegelaten, nadat ze een gedegen bachelorprogramma voltooid hebben. Dertien van hen hadden zich sinds hun eerste opleidingsjaar verenigd in een besloten Facebookgroep, waar ze zich uiterst onprofessioneel over hun vrouwelijke collegastudenten uitlieten. Toen dat december jongstleden uitlekte, halverwege hun afstudeerjaar, dienden de getroffen vrouwen een klacht in. De schuinsmarcheerders werden per omgaande uitgesloten van de klinische training. Alom werd geroepen dat ze met een Judicium Abeundi uit de opleiding moesten worden verwijderd, maar op verzoek van de klaagsters sloeg men een herstelrechtelijke weg in: laat hen de schade herstellen die ze hebben aangericht en laten ze hun leven beteren. Voor de faculteit was daarbij ook een formele diplomavoorwaarde in het spel. Studenten krijgen namelijk geen tandartsdiploma als ze jegens patiënten of collega’s tekortschieten in professionele integriteit. Afgelopen januari startte een intensief traject van ‘restorative justice’, waarbij zowel vertegenwoordigers van de studieleiding als vele leden van hun jaargroep betrokken waren. Overigens omvatte het hersteltraject maatregelen die mede als vergeldende straf ervaren zullen zijn: niet alleen liepen ze door hun klinische schorsing ernstige studievertraging op, maar ook gingen ze akkoord met een taakstraf van 150 uur community service. Bron: CBC News (15/12/2014, 15/1/2015), Education News (18/3/2015, 16/9/2015) Zie ook: Medisch Contact (9/2/2007), Protocol Iudicium Abeundi (2010), Onderwijsethiek.nl (29/4/2011) […]