Criteria voor het Judicium Abeundi

Het universitaire weekblad Mare (21/4/2011) bericht dat het Leidse College van Bestuur het Protocol Iudicium Abeundi geratificeerd heeft. Het protocol is september 2010 gepubliceerd door de federatie van academische ziekenhuizen. Het schetst de procedure die gevolgd kan worden als faculteiten een student wegens onprofessioneel gedrag uit de beroeps­opleiding willen verwijderen (conform artikel 7.42a WHW). Het CvB heeft het protocol van kracht verklaard voor de opleiding Geneeskunde, voor de opleidingen Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, en voor de universitaire lerarenopleidingen in Leiden. In principe zou men ook aan andere beroepsopleidingen kunnen denken, zoals Tand­heelkunde, Diergeneeskunde, Farmacie, Godgeleerdheid, Rechtsgeleerdheid, Notariaat, Accountancy, paramedische beroepsopleidingen, et­cetera. Volgens de plannen van de medische initiatiefnemers wordt een onafhankelij­ke, landelijke Geschillenadviescommissie ingeschakeld alvorens het instellingsbestuur tot een definitief besluit komt. De student kan vervolgens nog in beroep gaan bij het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs. Voor studenten rijst nu de cruciale vraag welke criteria zullen worden aangelegd bij heenzending wegens onprofessioneel gedrag. De wetgever heeft dat namelijk in het vage gelaten.
Lees verder … (PDF)

3 reacties op “Criteria voor het Judicium Abeundi”