CvB denkt met je mee

/

De prestatieafspraken die de universiteiten met het ministerie hebben gesloten, beginnen hun vruchten af te werpen. Allerlei studiebelemmeringen worden afgeschaft teneinde onnodige studievertraging en -mislukking te voorkomen en studenten voor een langstudeerdersboete te behoeden. Men wil heldere studiecontracten opstellen om de studielast van scripties en werkstukken in de hand te houden. Technische universiteiten saneren de studielast van hun overvolle programma’s. Faculteiten overwegen com­pensatie tussen ruim-voldoende en licht-onvoldoende tentamencijfers mogelijk te maken. Ook wordt de planbaarheid van de studieloop­baan verbeterd door een convergente studieopbouw met bredere propedeuses, zodat studenten minder tijd verliezen door verkeerde studiekeuzes en onnodige struikelvakken.
Verder wordt de selectie van aankomende studenten heroverwogen. De wettelijke mogelijk­heden tot selectie aan de poort worden uitgebreid en overtrokken criteria voor het Bindend Studieadvies (BSA) komen ter discussie te staan. Zo wil de Universiteit Utrecht van een nieuw BSA-criterium uitgaan: kan de student in staat worden geacht in vier jaar de eindstreep van de driejarige bachelor­opleiding te bereiken? Men wil eerder behaalde studiepunten laten meetellen in de BSA-norm: wie in een vorige opleiding studie­punten heeft behaald, mag deze meenemen naar de vrije keuzeruimte van z’n nieuwe studie en deze als reeds behaalde prope­deuse­punten opvoeren (DUB 30/1/2012). Een volgende stap is, denk ik, dat men verworven vrijstellingen van verplichte propedeusevakken eveneens laat meetellen voor de BSA-norm. Tevens denkt het Utrechtse CvB aan een tweede instapmogelijkheid, in februari van het eerste studiejaar, zodat omzwaaiers een boetevrij studiesemester winnen in het langstudeerders­regiem.
Ook valt te overwegen dat men, uitgaande van het Utrechtse BSA-criterium, studenten de mogelijkheid geeft waar nodig bijspijker­cursussen in (de vrije keuzeruimte van) hun propedeuseprogramma op te nemen. De daarmee vergaarde studiepunten kunnen worden meegeteld in de BSA-norm.
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

Eén reactie op “CvB denkt met je mee”

  1. In mijn blogbericht wordt onvoldoende onderscheid gemaakt tussen enerzijds het Hoofdlijnenakkoord dat 9/12/2011 tussen OCW en universiteitenkoepel VSNU is gesloten en anderzijds de nadere uitwerking ervan in prestatieafspraken tussen OCW en de individuele universiteiten.