Dale Spender over plagiaat

/

(a) Wanneer ik als beeldend kunstenaar een afbeelding van de werkelijkheid maak, en ik laat me daarbij inspireren door het werk van een andere kunstenaar, pleeg ik dan fraude? Of meer in concreto, als een deel van mijn afbeelding identiek is aan het werk van een andere kunstenaar, ook qua materiaalgebruik en techniek, pleeg ik dan fraude? Moet ik op de achterzijde van mijn schilderij vermelden dat ik hem geciteerd heb? Of wordt er pas van fraude gesproken als ik zijn signatuur naboots en mijn werk als het zijne tracht te verkopen?
(b) Als ik een probleem oplos (bv. een wiskundig probleem) en ik gebruik daarbij algoritmes die door anderen ontwikkeld zijn, moet ik dan in een voetnoot de oor­spronkelijke auteur van zo’n algoritme vermelden (bv. Pythagoras). Pleeg ik fraude als ik die bronvermelding achterwege laat?
Dat is het soort vragen dat wordt opgeworpen door de Australische onderwijskundige Dale Spender (ge­citeerd door Andrew Trounson, 16/7/2008, die op zijn beurt ge­citeerd wordt door Wilfred Rubens, 27/7/2008).
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

3 reacties op “Dale Spender over plagiaat”

  1. Mijn cursieve introductietekst is bij nader inzien te weinig to the point. Een betere tekst zou zijn:
    Er is niks mis mee, als studenten hun papers gedeeltelijk door knippen en plakken van bestaande teksten in elkaar flanzen en hun bronnen niet vermelden. Althans als de paper-opdracht tot doel heeft dat studenten de stof onder de knie krijgen of een gegeven probleem oplossen. Dat vindt de Australische onderwijskundige Dale Spender (geciteerd door Andrew Trounson, 16/7/2008, die op zijn beurt geciteerd wordt door Wilfred Rubens, 27/7/2008).

  2. plagiaat als veredelde dt-fout…

    Op onderwijsethiek.nl staat een interessant artikel over houdingen die je als docent kan aannemen ten aanzien van plagiaat. Hoewel hier eigenlijk plagiaat voornamelijk moet begrepen worden als een foutieve bronvermelding. Plagiaat zie ik eerder als het…

  3. […] Wat is een tentamen? Het geheel van onderzoekingen waaraan een student wordt onderworpen om te beoordelen of zijn kennis, inzicht en vaardigheden aan de gestelde eisen voldoen. Wat is tentamenfraude? Dat is het handelen of nalaten van een student waardoor een juist oordeel over zijn kennis, inzicht en vaardigheden geheel of gedeeltelijk onmogelijk wordt. Wat is plagiaat? Dat is een vorm van tentamenfraude, waarbij de student in werkstukken met andermans veren pronkt. Dat is de strekking van de nieuwe Fraude en Plagiaat Regeling Studenten van de UvA. Maar verderop in de regeling wordt een veel ruimere definitie van plagiaat geïntro­duceerd, die we kunnen samenvatten als: zodanig handelen of nalaten van een student bij het schrijven van werkstukken dat de wetenschappelijke contro­leer­baarheid van zijn uitspraken en argumentaties, met name door gebrekkige (of ontbrekende) bronverwijzing, geheel of gedeeltelijk onmogelijk wordt. Dat wordt dus automatisch als frauduleus handelen of nalaten bestempeld en als zodanig bestraft, ook al heeft de student niet de intentie gehad met andermans veren te pronken en ook al wordt de examinator niet belemmerd in het vellen van een juist oordeel over diens kennis, inzicht en vaardigheden. De regelgeving van de UvA vertoont dus een ernstig gebrek aan interne consistentie, waardoor vele vormen van deficiënte bronvermelding ten onrechte gecriminaliseerd worden. Door buiten beschouwing te laten of de student de intentie heeft gehad de beoordelaar frauduleus te misleiden, wordt bovendien zijn rechtszekerheid ernstig aangetast. Om een extreem voorbeeld te noemen: zelfs een student die een definitie uit z’n hoofd leert en deze op het afsluitende tentamen reproduceert, maakt zich naar de letter van de regeling aan fraude schuldig als hij deze niet van aanhalings­tekens en bronvermelding heeft voorzien. Of iets minder extreem: wie zijn scriptiebegeleider geen credit geeft voor een waardevolle tekstsuggestie, kan als een fraudeur worden weggezet. Hij heeft immers geen opgave gedaan van de bron ‘Jansen, dr. P. (2010), personal communication’. Tag: plagiaat (1, 2, 3, 4). […]