De herprofilering van een basisschool

/

Sinds augustus 2014 geeft de protestants-christelijke DeVisserschool tweetalig onderwijs. In het kader van een landelijk pilotproject wordt het Engels de voertaal in 30 tot 50% van haar lessen voor groep 1/2 t/m groep 7/8. Het is een kleine basisschool in de kleurrijke probleemwijk De Baarsjes (Amsterdam-West). De school ontvangt extra bekostiging dankzij haar gewichtsleerlingen (37% van de leerlingenpopulatie) en een bonus in verband met de rekrutering uit een grootstedelijk Impulsgebied. In de afgelopen vier schooljaren kreeg gemiddeld 48,5% van de leerlingen in groep 8 een vmbo-advies en nog eens 9,5% een gemengd advies havo/vmbo-t.
Sinds 2008 had de school te kampen met een terugloop van het aantal leer­lingen. De autochtone instroom kalfde af naarmate de school ‘zwarter’ werd. In 2013 bereikte zij het dieptepunt: in de loop der jaren was de school ge­krompen van 199 naar 134 leerlingen. Door zich te profileren als tweetalige basisschool (uniek in Amsterdam!) hoopte zij het tij te keren. Dat is wonderwel gelukt. De jaarlijkse instroom is inmiddels flink gegroeid en het totale leer­lingenaantal steeg van 134 (2013) naar 175 (2015).
Volgens de wervende website van de school is het tweetalige onderwijs geschikt voor iedere leerling, dus ook voor allochtone kinderen met een taalachterstand in het Nederlands. Is dat een ambitie die men in de praktijk haalbaar acht? Dat zou dan moeten blijken uit het Ondersteuningsprofiel Passend Onderwijs dat bij de schooldirectie ter inzage ligt: dat document omschrijft en begrenst de voorzieningen die de school meent te kunnen bieden aan leerlingen die extra steun nodig hebben. Maar bezoekers van de website kunnen kiezen tussen Nederlandse en Engelse tekst. Kennelijk richt men zich mede op een nieuwe doelgroep: hoger opgeleide ouders en misschien zelfs tweetalige gezinnen. Zal de DeVisserschool haar Ondersteuningsprofiel gaandeweg aanpassen, zodanig dat allochtone kinderen met een taalachterstand niet meer aan de bak komen? Laten we een speculatief toekomst­scenario schetsen:
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

2 reacties op “De herprofilering van een basisschool”

  1. De Amsterdamse wethouder Onderwijs heeft een beleidsbrief over tweetalige basisscholen, kinderdagverblijven en peuterspeelzalen (en tweetalige buitenschoolse opvang) uitgebracht (Kinderopvang Totaal 28/9/2015).

  2. Als ze, in het Amsterdamse basisonderwijs, de internationalisering (tweetaligheid) willen bevorderen, waarom beginnen ze dan in de ‘zwarte’ wijken niet aan ‘zwarte’ talen zoals Arabisch en Turks, vraagt Orhan Agirdag zich af (VK 30/9/2015). Zie ook de petitie van Turks- en Marokkaans-Nederlandse organisaties, eerder dit jaar (Republiek Allochtonië 25/2/2015).
    UPDATE: Op 3/10/2015 trad Agirdag op in het NPO-programma MO-Actueel.