De kwalificatiestructuur in het MBO:
van beroepstaken naar startkwalificaties

/

Het MBO zit in een impasse. Het was de bedoeling dat alle MBO-opleidingen in 2010 hun eindtermen zouden hebben vervangen door bekwaamheden waarover gediplomeerden moesten beschikken. Daartoe hebben de Kenniscentra Beroeps­onderwijs Bedrijfsleven een kwalificatiestructuur ontworpen: voor elke beroep een kwalificatiedossier dat door de opleidingen moest worden uitgewerkt in concrete exameneisen en curricula. Maar de vertaling van kwalificatie­dossiers in onderwijs- en examenprogramma’s is mislukt. De cruciale vraag is nu waar het is misgegaan: hebben de opleiders er een potje van gemaakt of zijn het de kwalificatiedossiers die niet deugen?
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

2 reacties op “De kwalificatiestructuur in het MBO:
van beroepstaken naar startkwalificaties”

  1. Slechthorende apothekersassistent (III)…

    Ik heb mijn havodiploma op zak en ik wil apothekersassistent worden. Dat is een driejarige dagopleiding bij een Regionaal Opleidingscentrum (ROC). Maar ik heb een probleempje: ik ben slechthorend. Ik ben dus niet geschikt voor een openbare apotheek, wa…

  2. Regeling experimenten herontwerp kwalificatiestructuur MBO 2010-2011: ‘In de komende jaren komt er een nieuwe, competentiegerichte kwalificatiestructuur voor de beroepsopleidingen. Centraal element hierbij is de omslag van eindtermen naar competenties. Competenties zijn globaler geformuleerd dan eindtermen en zijn expliciet gerelateerd aan de toepassing in de praktijk. In het wetsvoorstel komen voorschriften voor de nieuwe kwalificatiestructuur en voor de nieuwe opleidingen, die gebaseerd zijn op de kwalificatiedossiers. Deze regeling geeft voorschriften voor de overgangssituatie voor het studiejaar 2010-2011 en is een vervolg op de “Regeling experimenten herontwerp kwalficatiestructuur mbo 2009-2010” van 28 januari 2009.’
    Ik geloof er geen barst van. De tweede volzin moet luiden: Centraal element hierbij is de omslag ván eindtermen gespecificeerd in kennis en vaardigheden náár eindtermen gespecificeerd in kennis, vaardigheden en houdingen (waaronder het vermogen kennis en vaardigheden toe te passen in de beroepspraktijk), die zijn afgeleid uit globaal geformuleerde startcompetenties waarover beginnende beroepsbeoefenaren dienen te beschikken, welke op hun beurt zijn afgeleid uit de beroepstaken van beginnende beroepsbeoefenaren.