De leraar: veilige publieke taak (IV)

/

Vorige week (20/1/2011) hield de Tweede Kamer een spoeddebat over de bestrijding van geweld tegen hulpverleners, zoals ambulance- en brandweerpersoneel. Door bijzondere justitiële maatregelen (snelrecht, supersnelrecht, verhoogde strafmaat, veroordeling tot vergoeding van de aangerichte materiële en immateriële schade) moeten zij beschermd worden tegen fysiek en verbaal geweld van het publiek. Dat klinkt redelijk.
Maar niet alleen hulpverleners doch ook de handhavers van wet en orde verdienen volgens de Kamer bijzondere justitiële bescherming: fysiek en verbaal geweld tegen politieagenten wordt eveneens extra snel en extra zwaar gestraft. Dat geldt bij­voorbeeld voor een burger die ordehandhavers uitscheldt als deze met enig geweld de straat schoonvegen. Ook een beledigende opmerking tegen een agent die zijn bonnen­quotum moet halen of die bij een kluisjescontrole op school een heupflesje drank heeft aangetroffen, is reeds voldoende voor de toepassing van de bijzondere justitiële maatregelen ten gunste van agenten. Dat klinkt al iets minder redelijk.
Maar pas op, in wezen ging het spoeddebat in de Tweede Kamer niet alleen over publieke hulpverleners en agenten, maar over álle functionarissen die onder het beleidsprogramma Veilige Publieke Taak vallen. Ook aan leraren wordt bij­zondere justitiële bescherming toebedacht. De Kamer wenst dus dat leerlingen en ouders door Justitie extra snel en extra hard worden aangepakt als ze een leraar onheus bejegenen. Dat is strijdig met mijn rechtsgevoel, te meer daar de be­oogde justitiële maatregelen zich tevens kunnen uitstrekken tot een leerling die ongepast reageert op een leraar die zich jegens hem aan fysiek of verbaal geweld schuldig maakt. De Kamer dreigt zo van iedere school een tuchtschool te maken.
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

4 reacties op “De leraar: veilige publieke taak (IV)”

  1. […] elk wissewasje de directie moet lastigvallen? Of vindt hij dat diegenen die de uitoefening van zijn Publieke Taak frustreren so-wie-so een justitiële douw verdienen? Desgevraagd meldt hij: ‘Strafwerk, och […]

  2. Publieke gezagsdragers…

    Leraren en schooldirecties zijn publieke gezagsdragers die, evenals politieagenten en ambulancebroeders, extra overheids­bescherming verdienen tegen onwillige en agressieve burgers. Dat is de stelling die geponeerd wordt in het recente boek Gezagsd…

  3. De ministers van Binnenlandse Zaken en Veiligheid & Justitie hebben een kamerbrief (14/1/2013), tezamen met een evaluatierapport, uitgebracht over het aangifte- en vervolgingsbeleid inzake agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak (waaronder leraren en ander onderwijspersoneel). Zie ook de brochure die februari 2010 onder werkgevers verspreid is. Geconstateerd wordt dat onderwijswerkgevers niet erg actief zijn op dit gebied.

  4. […] en straf­rechtelijke maatregelen bestreden moet worden. Er wordt weinig ruimte gelaten voor andere visies op een veilig schoolklimaat: een veilige ‘learning community’ die zero tolerance van risicomijdende gezagsdragers afwijst […]