De ophokuren in het V.O.

/

Het wetsontwerp Onderwijstijd V.O. (32640, 22/2/2011) biedt nieuwe mogelijkheden om de ophokuren in het voortgezet onderwijs te bestrijden. De scholierenvakbond LAKS licht toe: ‘Een ophokuur is een verplicht lesuur zonder les of actieve begeleiding. Scholen presenteren deze uren vaak als zelf- of keuzewerktijd, maar uit (…) onderzoek blijkt dat minder dan één derde van de respondenten zo’n uur zinvol besteedt; op het vmbo is dit zelfs ongeveer een kwart. Een leerling stelt: Ik wil wel, maar kan niet werken tijdens een zelfstudie-uur; het is altijd onrustig en soms is er zelfs geen plek op school om te werken!’ In het wetsontwerp wordt vastgelegd dat de geplande onderwijs- en toetstijd (in klokuren per leerjaar), de kwalitatieve invulling ervan en het beleid inzake lesuitval in de schoolgids moeten worden opgenomen en dat de ouder- en leerlinggeleding van de Medezeggenschapsraad (MR) daaromtrent instemmingsrecht heeft. Bovendien moet de MR na afloop van het schooljaar geïnformeerd worden over de gerealiseerde onderwijs- en toetstijd.
In het wetsontwerp wordt tevens bepaald dat de zomervakantie van leerlingen bekort wordt van zeven naar zes weken. Daar krijgen ze wel vijf ‘collectieve roostervrije dagen’ voor terug, maar de tijd voor een vakantiebaantje wordt dus krapper.
Zie ook de bijlage (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

Eén reactie op “De ophokuren in het V.O.”

  1. Het ministerie heeft op 2/3/2011 antwoord gegeven op kamervragen over de ophokuren in het v.o. Amusant is hoe het ministerie reageert op de onderzoeksuitkomsten van LAKS: de meningen over de leerzaamheid van ophokuren zijn verdeeld, dus de leerlingen zijn het niet met elkaar eens. Een niet minder plausibele verklaring is dat sommige scholen voor leerzame ophokuren zorgen en andere niet.