De rechten van examen­kandidaat Fouad (update)

/

1. De motieven van Fouad. Op 4 juli hield de Rotterdamse rechtbank een derde pro-formazitting inzake de verdachte Fouad L. Door Erasmus Magazine (EM 4/7/2024) wordt bericht dat het OM bij die gelegenheid voor het eerst volledige opening van zaken gaf over de motieven van de verdachte, die hij geopenbaard had bij het eerste politieverhoor op 28 september 2023: “Ik was extreem boos op het Erasmus MC. Ik heb al mijn studiepunten [van de masteropleiding behaald], maar ze [d.w.z. de examencommissie] willen mij [op grond van een antecedentenrapportage van het OM] geen diploma geven. Ik kom niet vooruit en niet achteruit. Ik kan op mijn 32ste geen nieuwe studie doen, ik heb geen baan [althans niet meer, want de werkgever wilde vóór indiensttreding het diploma zien] en straks ook geen huis [want binnenkort volgt huisuitzetting wegens huurschuld].”
2. Onprofessioneel gedrag van Fouad anno 2023? In de pro-formazitting is bovendien gebleken, aldus Erasmus Magazine (4/7/2024), dat de toenmalige examen­kandidaat zich als arts had uitgegeven en dat de wijkagent dat had overgebriefd aan de examencommissie. Het Algemeen Dagblad (AD 4/7/2024) voegt hieraan toe, dat de advocaat zich verbaasd toont waarom de interne melding van de wijkagent niet in het strafdossier is opgenomen, en dat deze omissie op verzoek van de rechter-commissaris hersteld zal worden. In het Reflectierapport van de zorg- en veiligheidsinstanties (juni 2024, pp. 14-15 en 31-32) wordt bericht dat deze melding van de wijkagent op 27 februari geregistreerd is, dat deze tussen 13 en 20 maart ter kennis van de examencommissie is gebracht, dat deze op 21 maart op diens verzoek ter kennis van Fouad zelf is gesteld, en dat Fouad op 3 april aan de examencommissie heeft uitgelegd dat deze verdenking op een misverstand berust. Ik vermoed dat Fouad zich (in zijn uitlatingen tegenover de wijkagent?) gebaseerd heeft op artikel 7.10 lid 2 WHW: “Indien de tentamens van de [masteropleiding] met goed gevolg zijn afgelegd, is het examen afgelegd [tenzij de examencommissie besloten heeft nader te onderzoeken of de eindtermen van de masteropleiding inderdaad bereikt zijn].”
3. Het lekken van politiële en justitiële gegevens. RTV Rijnmond bericht op zijn website (4/7/2024) dat Fouads advocate ter zitting opmerkte ’t nogal “bijzonder” te vinden dat de wijkagent vertrouwelijke informatie over Fouad aan de examencommissie heeft doorgegeven. Ik vraag me af of ze niet zwaarder geschut in stelling had moeten brengen. In het zojuist genoemde Reflectierapport (p.31) kan men namelijk lezen (a) dat het OM op 13 maart 2023 heeft besloten “dat op basis van artikel 39f (…) van de Wet Justitiële en Strafvorderlijke Gegevens (…) de informatie over de twee strafzaken van Fouad L. [één veroordeling (wegens dierenmishandeling) tot een taakstraf van 40 uur en één vrijspraak wegens gebrek aan bewijs] gedeeld mocht worden met het Erasmus MC”; (b) dat de politie in dat verband heeft besloten ook de recente melding van de wijkagent mee te nemen; en dat het OM in april heeft besloten (zie p.32) dat de examencommissie ook een uitgebreide OM-rapportage van het uitgevoerde antecedentenonderzoek toegestuurd zou krijgen, opdat zij op basis daarvan kon beslissen de toekenning van het diploma “on hold” te zetten. Ik vraag me af waarom Fouads advocate tot nu toe heeft nagelaten de rechtmatigheid van deze twee OM-besluiten ter discussie te stellen. Artikel 39f van de WJSG staat toe informatie met derden te delen mits (ten eerste) daarmee een zwaarwegend algemeen belang gediend wordt en mits (ten tweede) die informatiedeling behoorlijk, rechtmatig, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig is. Aan die tweede voorwaarde was niet voldaan: ten eerste is een examencommissie in het hoger onderwijs niet bevoegd om zittende studenten op grond van misdragingen, gepleegd buiten de studie, uit de opleiding te verwijderen; en ten tweede is zij evenmin bevoegd om een examenkandidaat, die inmiddels alle studiepunten op zak heeft, wegens vermeende beroeps­ongeschiktheid het diploma te ontzeggen. Alleen de Inspectie Volksgezondheid & Jeugd is bevoegd om zo nodig op te treden tegen basisartsen teneinde patiënten tegen vermeend-gewelddadige of vermeend-gestoorde professionals te beschermen.
4. Tegenstrijdige uitlatingen van het OM. Volgens Fouads advocate is het moorddrama wellicht in de hand gewerkt door het gevoel dat hij jarenlang bespioneerd werd door de buren, maar volgens het OM is er geen sprake geweest van bespioneren of van een complot (RTV Rijnmond 4/7/2024). Maar in het Reflectierapport (juni 2024) wordt erkend dat het OM al sinds 2021 in samenspraak met andere instanties (waaronder de Woningbouwvereniging en de wijkagent) op zoek is geweest naar mogelijkheden om te voorkomen dat deze taakgestrafte, autistische student van Marokkaanse afkomst basisarts zou worden (zie ook Erasmus Magazine 27/6/2024). De vraag rijst of het Reflectierapport, en dus het bestaan van dit complot, in het strafdossier is opgenomen.
5. Onprofessioneel gedrag van Fouad vóór 2023? Erasmus Magazine (4/7/2024) meldt dat de faculteit Geneeskunde al jarenlang een (belastend???) dossier over Fouad had opgebouwd (zie p.18 van het Reflectierapport). Uit een bijlage van de facultaire Onderwijs- en Examenregeling maak ik op dat door de examencommissie speciale dossiers worden bijgehouden over studenten met een functiebeperking die hun communicatievaardigheden kan belemmeren (zoals autisme). Die dossiers hebben dus in principe niet het karakter van een strafdossier. Uit de eigen posts van Fouad op de website 4Chan maak ik op dat hij zich in het kader van de opleiding niet aan onprofessioneel gedrag schuldig heeft gemaakt en dat hij niet begreep waarom hij jaarlijks toch voor zes maanden geschorst werd. Tijdens die wanhopige schorsingsperioden gaf hij zich aan alcohol over, wat soms in (door hem diep betreurde) dierenmishandeling ontaardde. Uit een wetenschappelijk artikel van De Jong-Noordermeer (2023), de toenmalige secretaris van de examencommissie, maak ik op dat schorsingen niet alleen op grond van laakbaar gedrag worden opgelegd.
6. Het onderzoek naar Fouads klachten over de faculteit Geneeskunde. Uit de berichtgeving in de eerdergenoemde media (EM, AD, Rijnmond) maak ik op dat het OM op de derde pro-formazitting niets heeft meegedeeld over de voortgang van het voorgenomen onderzoek naar het waarheidsgehalte van Fouads klachten over de medische faculteit (zie ook zijn posts op de website 4Chan), en dat Fouads advocate dat evenmin te berde heeft gebracht. In het Reflectie­rapport (p.5) wordt bericht dat het Erasmus MC [in casu de Rotterdamse faculteit Geneeskunde?] een eigen reflectie-onderzoek verricht naar de voorgeschiedenis van het moorddrama: “In het kader van het reflecteren en gezamenlijk leren, is contact opgenomen met het Erasmus MC en is een aantal vragen meegegeven die worden meegenomen in hun onderzoek. De resultaten van dat onderzoek worden pas later verwacht en zijn dus niet in [het onderhavige Reflectie-onderzoek] meegenomen.” Mijns inziens behoort het OM een eigen onderzoek te doen naar het handelen van de faculteit (gegeven het feit dat de faculteit door de verdachte van jarenlange geestelijke mishandeling en beschadiging beschuldigd is).

Wil je reageren op dit blogbericht? Schrijf dan een reactie op je eigen site en stuur een trackback naar https://onderwijsethiek.nl/onderwijs/de-rechten-van-examenkandidaat-fouad-update/trackback/ of stuur je reactie per e-mail en vermeld daarbij de permalink van ons bericht (HTML-codes zijn toegestaan).

4 reacties op “De rechten van examen­kandidaat Fouad (update)”

 1. A) Ging Fouad berekenend te werk? In het Reflectierapport (pp. 13-15, 22) wordt gesteld dat Fouads gedrag in de periode 2021-2023 gekenmerkt wordt door berekenende zorgmijding. Daar zal niemand van opkijken, want iedere zorgprofessional (en aanstaande zorgprofessional) vertoont in dat opzicht berekenend gedrag. Zij moeten immers hun professionele reputatie beschermen teneinde de tuchtrechtelijke risico’s op verlies van hun BIG-registratie zo klein mogelijk te houden. Maar op pp. 7-8 krijgt het woord ‘berekenend’ ook de connotatie van sluw en doortrapt: uit de verklaringen die Fouad L. na de moord heeft afgelegd en uit het verdere politie-onderzoek, blijkt achteraf dat hij de strafbare feiten al maandenlang had voorbereid. Achteraf bezien heeft hij “tegenover geen enkele professional werkelijk opening van zaken gegeven, hij heeft niet in zijn ziel laten kijken.” En het OM stelt op de derde pro-formazitting dat de verdachte “koel en berekenend” en met voorbedachten rade heeft gehandeld (NU 4/7/2024).

 2. B) Heeft Fouad de mastergraad in de Geneeskunde behaald? Indien mijn redenering ad paragraaf 3 juist is, kan Fouad alsnog bij de Rotterdamse geneeskundefaculteit zijn basisartsdiploma opeisen. Zijn eventuele detentie doet daar niets aan af. Of hij zijn BIG-registratie rondkrijgt is weer een andere vraag.
  Post Scriptum: Volgens mij ligt het op de weg van de redactie van Erasmus Magazine om (namens de geïnteresseerde Rotterdamse studentenbevolking) bij hogeronderwijsspecialisten na te vragen in hoeverre zo iemand als Fouad L. naar hun deskundige oordeel in 2024 alsnog aanspraak kan maken op het diploma van zijn driejarige universitaire masteropleiding.

 3. C) Is er op de derde pro-formazitting nog iets gezegd over het Reflectierapport (juni 2024)? Ja, Fouads advocate gaf niet alleen commentaar op het gedrag van de politie (de wijkagent, zie mijn para­graaf 2 en 3), maar ook op de beslissing om het Reflectierapport openbaar te maken: “Dit rapport is schadelijk voor mijn cliënt en zeer eenzijdig. Er is geen wederhoor geweest.” [RTV Rijnmond 4/7/2024]

 4. D) Hoe schrijft Erasmus Magazine (EM) eigenlijk over Fouad? Ik denk dat hij tot 1/9/2023 als student ingeschreven stond aan de Erasmusuniversiteit, en vier weken later pleegde hij zijn misdrijf omdat hij boos was op de examencommissie (zie mijn paragraaf 1). Maar de EW-journalisten hebben tot nu toe geen enkele moeite gedaan om de oorzaken van diens boosheid en de motieven van diens misdrijf kritisch te onderzoeken en eerlijk te belichten:
  ● toonde Fouad zich een berekenende zorgmijder (Reflectierapport) of een berekenende crimineel (OM)? toonde hij zich, meer in het bijzonder, een berekenende crimineel toen hij begin augustus 2023 zijn apologie op de website 4Chan schreef (zie ook mijn reactie A)?
  ● eiste de examencommissie een onderzoek van een psycholoog (versie faculteitsdecaan) of van een psychiater (versie Reflectierapport)?
  ● was de examencommissie bevoegd hem het diploma te ontzeggen (zie mijn paragraaf 3 en reactie B)?
  ● hoe wordt die actie achteraf door de betrokken instanties beoordeeld (Reflectierapport, juni 2024, pp. 18-19)?
  ● wat heeft Fouad op de website 4Chan verteld over de wijze waarop hij tijdens zijn studie door de practicumleiding PKV en door de examencommissie is behandeld (zie mijn paragrafen 5/6)?
  ● zijn er in het facultaire dossier over Fouad misdragingen geregistreerd [zoals geïnsinueerd wordt in het Reflectierapport (p.18)] of alleen waarnemingen over zijn autistische functiebeperking (zie mijn paragraaf 5)?
  ● wat staat er in de bijlage 5 van het Onderwijs- en Examenreglement over de (onwettige en inhumane) bejegening van studenten met een functiebeperking (zie mijn paragraaf 5)?
  ● en waar komt het humane spookdocument vandaan, dat nog steeds op internet te vinden is?
  Evenmin is door EM bericht dat Fouads advocate bij gelegenheid van de derde pro-formazitting kritiek heeft geuit op de handelwijze van de wijkagent en op het publiceren van het Reflectierapport (zie mijn reactie C); dat het OM op de tweede zitting heeft aangekondigd onderzoek te doen naar “de klachten die Fouad L. had ingediend bij [of genoteerd over???] de examencommissie” (RTV Rijnmond 11/4/2024); en dat de faculteit eveneens doende is met een eigen reflectie-onderzoek naar de wijze waarop hij door haar behandeld is (zie mijn paragraaf 6). Kortom: de “onafhankelijke” EM-redactie heeft zich tot nog toe gedragen als een spreekbuis van de volkshaat jegens de gebeten hond (Fouad) en als een schoothondje jegens haar deugdzame baas (Medische Faculteit en OM); en zij houdt zich dus verre van kritische journalistiek.