Deadline 1 mei: ook voor studieswitchers

/

Voor veel scholieren dreigt de aanmelding voor een universitaire of hbo-opleiding op een drama uit te lopen, waarschuwde De Telegraaf (27/3/2014). Zij zijn er zich namelijk niet van bewust dat ze zich tegenwoordig al vóór 1 mei bij Studielink moeten inschrijven, waarna ze zich aan een studiekeuzecheck moeten onderwerpen. Het probleem is echter nog veel groter dan De Telegraaf schetst, want ook voor omzwaaiers binnen het hoger onderwijs geldt deze deadline. Dat blijkt uit het ministeriële antwoord op Kamervragen (18/4/2014). Het lijkt erop dat de voorlichting van universiteiten en hogescholen op dit punt schromelijk tekortschiet.
Neem bijvoorbeeld de Universiteit Utrecht (DUB 17/4/2014). Zij heeft de regel ingesteld dat studenten die zich ná 1 mei aanmelden, in principe niet meer tot haar bacheloroplei­dingen worden toegelaten. Een uitzondering wordt gemaakt voor omzwaaiers die pas ná 1 mei door een afwijzend BSA-advies getroffen zijn. Volgens het lokale Reglement In­schrijving geldt voor hen 8 augustus als deadline. Het rare is dat de omzwaaiers op de voorlichtingspagina’s van de Universiteit Utrecht niet uitdrukkelijk worden gewezen op het feit dat de deadline van 1 mei in principe ook voor hen geldt. Studenten die na een succesvolle HBO-propedeuse naar een UU-opleiding willen doorstromen, worden evenmin geattendeerd op deze deadline. Je zou bijna gaan denken dat de Universiteit Utrecht alles in het werk stelt omzwaaiers ertoe te bewegen hun heil elders te zoeken.
Overigens munt de voorlichting van het ministerie evenmin in duidelijkheid uit: “Studenten die zich hebben aangemeld voor een studie, kunnen ook nog veranderen van keuze. Hebben ze zich uiterlijk op 1 mei voor het eerst aangemeld? Dan kunnen zij zich tot 1 september van een studiejaar voor die andere studie aanmelden. Ze behouden dan hun toelatingsrecht. Studenten die zich pas ná 1 mei voor het eerst aanmelden, kunnen door de opleiding geweigerd worden.” Omzwaaier X concludeert op 1 juni : “Ik heb me vorig jaar vóór 1 mei voor opleiding Y aangemeld, en ik ben daar per 1 september begonnen, maar ik wil nu per 1 september omzwaaien naar opleiding Z. Ik heb dus een jaar de tijd genomen voor een serieuze studiekeuzecheck. U stelt dat studenten gebonden zijn aan de deadline van 1 mei als ze zich voor het eerst aanmelden voor een universitaire studie. Die deadline geldt dus niet voor mij, want ik meld me ten tweeden male voor een universitaire studie aan.”

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

3 reacties op “Deadline 1 mei: ook voor studieswitchers”

 1. Uit de wetsgeschiedenis van de WHW blijkt dat de propedeuse een oriënterende, selecterende en verwijzende functie behoort te vervullen. In artikel 7.8b wordt dat geconcretiseerd in het Bindend Studieadvies (BSA): Het instellingsbestuur brengt iedere student uiterlijk aan het einde van diens eerste jaar van inschrijving voor de propedeutische fase van een voltijdse of duale bacheloropleiding [of zolang deze het propedeutisch examen niet met goed gevolg heeft afgelegd] advies uit over de voortzetting van zijn studie binnen of buiten de bacheloropleiding. In geval van een deeltijdse bacheloropleiding regelt het instellingsbestuur het tijdstip waarop dat advies wordt uitgebracht.
  De vraag rijst nu hoe dit verwijzende BSA-advies voor omzwaaiers zich verhoudt tot artikel 7.31a en verder, waar de aanmelding per 1 mei en het bijbehorende samenstel van studiekeuzeactiviteiten (incl. een toetsend studiekeuzeadvies) voor aspirant-studenten geregeld is.

 2. Meer aanmeldingen voor studies dan vorig jaar! Tegen de deadline van 1 mei hebben zich méér aspirant-studenten aangemeld voor een studie in het hoger onderwijs dan vorig jaar, toen de deadline op 1 oktober lag. Dat melden diverse dagbladen (2/5/2014), naar aanleiding van een nieuwsbericht van het ANP. Het lijkt er dus op dat vrijwel alle aspirant-studenten zich op tijd hebben aangemeld, concludeert men. Wie zich niet op tijd aanmeldt, loopt het risico te worden geweigerd omdat de opleiding volzit, voegt men daaraan toe.
  Die laatste volzin klopt niet: ook als de opleiding niet volzit kunnen late aanmelders worden geweigerd (want ten gevolge van hun late aanmelding hebben ze hun toelatingsrecht verspeeld!). Maar de voorlaatste volzin klopt evenmin:
  1. In de eerste plaats waarschuwen de journalisten dat het aantal aanmeldingen enigszins geflatteerd is: wie zakt voor het eindexamen voortgezet onderwijs, zal zijn of haar aanmelding weer intrekken.
  2. Maar ze vergeten dat hetzelfde geldt voor aanmelders die zakken voor hun verplichte voortentamens of voor toelatingsexamens. En het geldt ook voor hbo-aanmelders die zakken voor hun afsluitend examen mbo of voor hun Associate Degree, en voor w.o.-aanmelders die zakken voor hun hbo-propedeuse of voor hun afsluitend examen hbo.
  3. En ze vergeten tevens dat het aantal aanmeldingen tevens geflatteerd is door mensen die zich voor alle zekerheid aanmelden voor een w.o.- of hbo-opleiding, terwijl ze nog niet zeker weten of ze die stap zullen wagen, c.q. of ze tot die stap genoopt zullen worden doordat ze verwijderd worden uit de selectieve propedeuse.
  4. Omgekeerd kan het dus heelgoed zijn dat velen zich niet hebben aangemeld doordat ze niet op de hoogte waren van de deadline van 1 mei (bv. mensen die voor een tussenjaar in het buitenland verblijven) of doordat ze niet op de hoogte waren van het feit dat de deadline ook op hen van toepassing was (bv. omzwaaiers binnen het hoger onderwijs, of mensen die de propedeusestudie vóór 1 februari hebben afgebroken om per 1 september met een schone lei te beginnen, of havisten die zich hebben aangemeld voor een mbo-opleiding en daar onverhoopt worden afgewezen).

 3. Ik ben geneigd tot de conclusie dat deze deadline van 1 mei een schoolvoorbeeld is van overreglementering. Er is een wettelijk matchingtraject ingevoerd om de zelfselectie te bevorderen (ten koste van een welverdiende zomervakantie van de aspirant-studenten), maar aan de ontvangende instellingen worden wat de kwaliteit van het traject betreft geen eisen gesteld, en de kwaliteit is blijkbaar zo abominabel dat men meent de selectieve propedeuse in stand te moeten houden.
  UPDATE I: De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) heeft op 2 mei een inventariserend onderzoek gepubliceerd naar de wijze waarop de studiekeuzecheck door universiteiten en hogescholen is ingericht, getiteld De studiekeuzecheck: een inventarisatie.
  UPDATE II: Er is trouwens al eerder onderzoek gedaan naar de merites van de studiekeuzecheck. November 2010 rapporteerde ResearchNed in opdracht van OCW het onderzoek Vervroeging Aanmelding, dat uitmondde in de aanbeveling 1 juli als deadline te kiezen. En december 2012 volgde een contra-expertise van Brian Godor in het tijdschrift Onderwijs­innovatie.