Discriminerende eindexameneisen

/

Sascha zit in de eindexamenklas havo van Het Nieuwe Eemland in Amersfoort, maar ze heeft een handicap: dyscalculie. Toch heeft ze het schoolprogramma voor Wiskunde-A en Economie weten te doorlopen. Dat lukte zolang ze gebruik mocht maken van formule­kaarten. Op het Centraal Schriftelijk is dat echter sinds 2009 een verboden hulpmiddel (Examenblad 4/11/2011). Het behoort dus tegenwoordig tot de exameneisen dat je de nodige formules uit het hoofd kunt reproduceren. Ten gevolge van haar handicap is Sascha niet in staat aan die eis te voldoen.
Volgens haar wordt ze gediscrimineerd door de school en de Commissie Gelijke Behandeling (7/5/2012) geeft haar daarin gelijk. De school wil haar graag tegemoet komen, maar de Onderwijsinspectie en het College voor Examens liggen dwars. Zij geven geen dispensatie en zullen haar gemaakte examenonderdelen ongeldig verklaren als de school dit hulpmiddel zou toestaan. In arren moede heeft het schoolbestuur aangekondigd dat ze zal moeten proberen het CSE zonder formulekaarten te volbrengen, ook al is haar kans van slagen dan gering (Trouw 11/5/2012).
Volgens mij is de Tweede Kamer nu aan zet, om een halt toe te roepen aan dergelijke overheidsdiscriminatie van leerlingen die te kampen hebben met een handicap of chronische ziekte. Zij moet er bij de Minister op aandringen dat er in het Staatsexamenbesluit een hardheidsclausule wordt opgenomen zodat gehandicapte leerlingen (waaronder leerlingen uit het Voortgezet Speciaal Onder­wijs) dispensatie kunnen krijgen van exameneisen die voor hen tot ‘een onbillijkheid van overwegende aard’ leiden.

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

5 reacties op “Discriminerende eindexameneisen”

  1. Het probleem van de discriminerende exameneisen speelt ook in het postsecundair onderwijs. Bijvoorbeeld voor de slechthorende student die apothekersassistent wilde worden (5/11/2008). Hij moest de opleiding verlaten omdat hij op stage niet aan de eisen van het baliewerk bleek te kunnen voldoen, terwijl hij in het back-office of op het lab uitstekend had kunnen functioneren.

  2. Op 21/6/2012 heeft OCW geantwoord op kamervragen van CDA/CU en van D66.

  3. De Onderwijsinspectie heeft in 2011 en 2012 twee rapporten over dyslexie en dyscalculie gepubliceerd, zo bericht het ministerie.

  4. Een soortgelijke casus van een dyslectische student Commerciële Economie aan de Avans Hogeschool (Punt 27/1/2014). Twee moderne vreemde talen behoren tot de verplichte keuzevakken van het curriculum, maar hij krijgt de spelling en grammatica niet onder de knie. Dat kost hem strafpunten op zijn tentamens. Hij vraagt de examencommissie in verband met zijn handicap op de tentamens een programma voor spellingcontrole te mogen gebruiken. De examencommissie gaat niet akkoord, want correcte spelling en grammatica behoort tot de exameneisen voor deze MVT-vakken.

  5. Een soortgelijke casus van een dyslectische student Commerciële Economie aan de Avans Hogeschool(Punt 27/1/2014). Twee moderne vreemde talen behoren tot de verplichte keuzevakken van het curriculum, maar hij krijgt de spelling en grammatica niet onder de knie. Dat kost hem strafpunten op zijn tentamens. Hij vraagt de examencommissie in verband met zijn handicap op de tentamens een programma voor spellingcontrole te mogen gebruiken. De examencommissie gaat niet akkoord, want correcte spelling en grammatica behoort tot de exameneisen voor deze MVT-vakken.