Drop-out in de propedeuse

/

Een bericht in het novembernummer van Profielen (Hogeschool Rotterdam): 43% van de studenten die de propedeuse van een HR-opleiding instromen, is binnen één jaar alweer uit die opleiding vertrokken, hetzij op eigen initiatief dan wel op grond van een Bindend StudieAdvies. De oorzaak van dat hoge uitvalpercentage wordt vooral gezocht in de strenge studie­voort­gangs­norm die in 2011 is ingevoerd (Hogeschoolgids p.59): als je in je eerste jaar minder dan 48 van de 60 propedeutische studiepunten haalt, word je uit de opleiding verwijderd. En studiepunten behaald op basis van vrijstellingen worden daarbij in principe niet meegeteld.
Is dat een hoog uitvalpercentage, die 43%? Dat zou je wel zeggen! Het percentage kan evenwel enigszins vervuild zijn door studenten die, gebruikmakend van speciale instap­regelingen, tijdens het propedeusejaar naar een andere HR-opleiding omzwaaien. Een andere mogelijke bron van vervuiling ligt bij de studenten die al een mbo-diploma op zak hebben. Het kan zijn dat ze naar een twee- of vierjarige hbo-opleiding doorstroomden omdat ze geen baan op mbo-niveau konden vinden. Als ze hun sollicitaties uiteindelijk toch met succes bekroond zien, kun je hen nauwelijks als drop-outs beschouwen.
Maar 43% blijft een hoog uitvalpercentage. Je vraagt je af hoevelen onder de uitvallers toch ‘potentieel geschikt’ waren voor de gekozen hbo-opleiding: hoevelen hebben de vereiste 48 studiepunten niet kunnen behalen ten gevolge van hun parttime werkkring of doordat ze tijdens hun eerste jaar nog deficiënties in hun beginniveau moesten bij­spijkeren? En hoe recht­vaardigt men eigenlijk het impliciete uitgangspunt van de 48-puntennorm, dat je per definitie ongeschikt bent voor een vierjarige hbo-opleiding als je meer dan vijf jaar nodig zult hebben om het diploma te behalen? Nee, als je de Hogeschoolgids goed leest, is het uitgangspunt nog strikter: hoe rechtvaardigt de HR dat zij je zelfs ongeschikt acht als je (op grond van elders geleverde studieprestaties) vrijstellingen ter waarde van — zeg — 30 propedeutische studiepunten hebt verkregen maar in je eerste propedeusejaar niet de resterende 30 propedeutische studiepunten hebt gescoord (tenzij je in dat jaar minimaal 48 propedeutische en postpropedeutische studiepunten hebt vergaard)?

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

2 reacties op “Drop-out in de propedeuse”

  1. De strijd tegen het werkstudentschap gaat onverminderd voort. Er ligt momenteel een wetsvoorstel bij de Raad van State dat het mogelijk maakt ook tweedejaarstudenten weg te sturen als ze niet genoeg studiepunten halen (Mare 22/11/2012). Zo wil de Universiteit Leiden als BSA-eis stellen dat studenten niet alleen in het propedeutische jaar minimaal 45 studiepunten halen, maar ook 90 studiepunten in hun eerste en tweede verblijfsjaar tezamen.

  2. Deltse omzwaaiers vragen geen vrijstellingen aan omdat de aldus behaalde studiepunten niet meetellen voor de BSA-norm van 45 punten (TUDelta 12/11/2012). Wordt het niet tijd dat de Onderwijsinspectie (of de wetgever) ingrijpt tegen deze on­rechtmatige toepassing van de wet? Artikel 7.8b luidt immers dat deze “afwijzing [het BSA] slechts (kan) worden gegeven, indien de student naar het oordeel van het instellingsbestuur (…) niet geschikt moet worden geacht voor de opleiding (…)”.