Eens gegeven blijft gegeven

/

In het kader van de kwaliteitsbeoordeling van de NVAO is bij de Hogeschool Windesheim onderzocht of het afstudeerwerk van de opleiding Journalistiek aan de meet is. Het deskundi­genpanel nam een steekproef van 23 werkstukken onder de loep (Volkskrant 22/12/2011 p.9). Elf ervan hebben volgens het panel onvoldoende diepgang terwijl ze door de examinatoren als voldoende beoordeeld waren. Dat is vervelend voor de betrokken studenten, want de kwaliteit van hun diploma is daardoor ter discussie komen te staan. Maar het is helemaal erg voor drie studenten uit de steekproef die deze week hun diploma uitgereikt zouden krijgen. De examen­commissie heeft hun werkstuk alsnog onvoldoende verklaard, ook al kregen ze eerder van de desbetreffende examinatoren een voldoende. Hun diploma-uitreiking is daarom afgeblazen. Kan dat nou zomaar? Eén van de drie gedupeerden spuit op Facebook zijn gal (Campus TV 21/12/2011).
Zijn werkstuk is op 27 september door twee bevoegde examinatoren als voldoende afgetekend, waarmee hij al zijn studiepunten op zak had. Ook al zou hun beoordeling te coulant zijn geweest, toch is het een rechtsgeldige beschikking die niet zomaar door de examencommissie herroepen kan worden. In de wet (art. 7.10 en 7.11 WHW) staat dat het bachelorexamen is afgelegd op het moment dat alle studiepunten behaald zijn; zodra dat is vastgesteld, krijgen studenten daarvan bericht, waarna ze het getuigschrift in ontvangst kunnen nemen. Het lijkt mij dat de drie gedupeerden de verlaging van hun cijfer met succes kunnen aanvechten bij het Beroepscollege voor de Examens van de hogeschool. Een extra argument is gelegen in het gelijkheidsbeginsel. Zij zijn de pineut omdat hun werkstuk toevallig in de NVAO-steekproef was opgenomen, terwijl de cijfers van medestudenten die buiten de steekproef vielen, niet her­overwogen zijn.
Als ze gelijk krijgen van het Beroepscollege, blijft het tijdstip waarop hun laatste vak oorspronkelijk was afgetekend, bepalend voor hun officiële afstudeerdatum (waarna de inschrijving beëindigd kan worden en geen collegegeld meer verschuldigd is). Vervolgens kunnen ze, evenals hun acht reeds gediplomeerde lotgenoten, overwegen in te gaan op het aanbod van de studieleiding om op haar kosten via een hersteltraject de kwaliteit van hun gewraakte eindniveau alsnog op peil te brengen.

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

4 reacties op “Eens gegeven blijft gegeven”

 1. NOS.nl (21/12/2011) publiceerde het mailtje dat een van de drie gedupeerden op 16 december ontving. Ook wordt melding gemaakt van een pikante bijzonderheid: de drie mochten niet afstuderen omdat hun werkstuk niet voldeed aan de verscherpte beoordelingscriteria die per 1 december zijn ingevoerd. Met terugwerkende kracht dus?

 2. Ik ben eigenlijk wel nieuwsgierig hoe het gegaan is na 27 september. Als ik het goed begrijp, hoort de studieleiding aan de student te berichten dat hij al zijn studiepunten binnen heeft, dat hij zijn diploma mag komen afhalen (tenzij hij wil wachten op de ceremoniële uitreiking) en dat zij van plan is hem per omgaande uit te schrijven (tenzij hij er om een of andere reden prijs op stelt nog ingeschreven te blijven). Er is niets op tegen reeds vóór de ceremonie uit te schrijven. Het nadeel is dat hij de volgende maand geen recht meer heeft op studiefinanciering en OV-jaarkaart, maar het voordeel is dat hij vanaf die maand geen collegegeld meer verschuldigd is. Wanneer heeft de student dat bericht ontvangen en wat heeft hij daarop geantwoord? Indien zij hem vóór december al had uitgeschreven, lijkt het me in procedureel opzicht vrij ingewikkeld om het examenproces te hervatten.

 3. Eens gegeven blijft gegeven! Dat is ook de stelling van onderwijsjurist Peter Kwikkers in een artikel van het Hoger Onderwijs Persbureau (DUB 18/1/2012). Hij heeft het echter uitsluitend over diploma’s. Mijn stelling is dat hetzelfde voor tentamenbriefjes geldt (behoudens een eventuele bepaling in de lokale onderwijs- en examenregeling waarin zou zijn neergelegd dat de examinator of de examencommissie een voorlopige tentamenbeschikking binnen een bepaalde termijn zou mogen herroepen).
  UPDATE I: In een vervolgartikel (DUB 20/1/2012) meldt het Hoger Onderwijs Persburau dat Kwikkers zich niet alleen tegen het herroepen van diploma’s heeft uitgesproken, maar ook tegen het intrekken van afzonderlijke, aan zittende studenten afgegeven tentamenbeschikkingen.
  UPDATE II: Kwikkers heeft een uitgebreidere analyse gpubliceerd in het februarinummer van Expertise (Visieblad Hoger Onderwijs).

 4. In een soortgelijke kwestie heeft een studente een kort geding tegen de Hogeschool Inholland gewonnen (DUB 4/11/2013). Eerder had het lokale College van Beroep voor de Examens haar al in het gelijk gesteld, maar in de context van het InHolland-schandaal had de examencommissie geweigerd daaraan gevolg te geven. Zie het vonnis van de rechtbank te Den Haag (Rechtspraak.nl 4/11/2013).
  UPDATE I: DUB (19/3/2014) bericht dat ook een oud-studente van de journalistiekopleiding van Windesheim gerechtelijke stappen onderneemt om alsnog het diploma te verwerven.
  UPDATE II: Zojuistgenoemde studente heeft van de rechter gelijk gekregen (TUDelta 27/3/2014).