Elke school een eigen Professioneel Statuut

/

Vóór 1 augustus 2018 moet elke school in het primair en voortgezet onderwijs een Pro­fessioneel Statuut hebben vastgesteld. Dat zijn ze wettelijk verplicht. Het gaat om een door schoolbestuur, schoolleiding en leraren gedragen beleidsdocument waarin waarborgen worden geschapen aangaande de zeggenschap (de eigen professionele ruimte) die leraren uit hoofde van hun professionele verantwoordelijkheden nodig hebben over hun werk. Het mbo heeft reeds sinds 2009 een landelijk Professioneel Statuut dat desgewenst op instellingsniveau kan worden aangevuld. Maar in het po en vo wil het nog niet erg vlotten. De VO-raad heeft, evenals de onderwijsvakbonden, een leidraad gepubliceerd. Daarin worden echter geen inhoudelijke uitspraken gedaan over de professionele verantwoordelijkheden van leraren.
De wetgever gaat ervan uit dat leraren niet zomaar werknemers zijn die klakkeloos moeten doen wat de baas zegt, maar dat ze, gegeven hun professionele deskundigheid, hun pro­fessionele relatie met de leerling en diens ouders en hun bijzondere takenpakket, eigen professionele verantwoordelijkheden hebben jegens de leerling, jegens diens ouders en jegens de maatschappij. In sommige beroepsgroepen, zoals de medische, kunnen beroepsbeoefenaren in geval van onprofessioneel handelen zelfs tuchtrechtelijk gestraft worden. Als leraren samen met hun schoolbestuur een Statuut opstellen om hun zeggenschap over hun werk te waar­borgen, moeten ze dus weet hebben van de professionele verantwoordelijkheden waarop ze kunnen worden aangesproken door de leerlingen en hun ouders, door hun beroepsgroep en door de samenleving. Het was de bedoeling dat de Onderwijscoöperatie die verantwoordelijk­heden tijdig zou codificeren in een Professionele Standaard voor Leraren, maar dat is tot nu toe nog niet gelukt.
Lees verder …. (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

2 reacties op “Elke school een eigen Professioneel Statuut”

  1. Op 26 maart bracht het bestuur van de Onderwijscoöperatie het nieuwsbericht uit dat de ondersteuning van de implementatie van de Wet Beroep Leraar en het Lerarenregister door het bestuur is teruggegeven aan het ministerie van OCW. De hyperlinks in voetnoot 5 zijn vervolgens morsdood geworden. De nieuwe links zijn HIER te vinden.
    Het ministerie heeft op 27 maart in een Kamerbrief een update gegeven over de ontwikkelingen.

  2. Jan van de Ven (voorheen PO in Actie), Thijs Roovers en René Kneyber willen een brede beroepsvereniging voor en door leraren oprichten, die in de plaats komt van de voormalige Onderwijscoöperatie (Trouw 29/4/2019). Doel: ontwikkeling van een beroepsstandaard, een ethische code, goede nascholing en het etaleren van beroepstrots. Zie ook het weblog van Barbara de Kort (mei 2019).