Engels op de basisschool (III): zes kamermoties

/

In de Tweede Kamer is ernstige kritiek geuit op de bestaande en geplande praktijken rond het schoolvak Engels in het basisonderwijs: bij de kamerdebatten op 8 en 15 april en bij de stemmingen op 21 april. Gedebatteerd werd naar aanleiding van een advies van de Onderwijsraad en daarop aansluitende OCW-plannen (19/11/2008) om, in eerste instantie bij wijze van experiment, tweetalig onderwijs op de basisschool mogelijk te maken. Tweetalig onderwijs is gebaseerd op de onderdompelingsmethode, waarbij in sommige vakken (bv. Aardrijkskunde of Gymnastiek) het Engels als voer­taal wordt gebruikt. Enerzijds streeft het ministerie naar etnisch gemengde scholen en naar een verlengde schoolweek om achterstandsleerlingen beter Nederlands te leren, maar anderzijds wil het ministerie dus de onder­dompeling in de Nederlandse taal beperken ten gunste van het Engels. Daarnaast werden zorgen geuit over de kwaliteit van de klassikale Engelse lessen in groep 7 en 8. Er werden zes verstandige moties ingediend, die alle zes door het ministerie en door de meerderheid van de Kamer zijn afgeschoten. Ik dien een motie van afkeuring in.
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

2 reacties op “Engels op de basisschool (III): zes kamermoties”

  1. In een kamerbrief (2/6/2009) bericht de staatssecretaris over de plannen. Zij gaat niet in op de eerdere toezegging dat ze de Inspectie zou laten controleren of Early Bird momenteel binnen de grenzen van de wet opereert.
    Update: Uit een nieuwe kamerbrief (5/6/2009) blijkt dat de vakbekwaamheid van de PABO-gediplomeerden op het gebied van Engels inderdaad bedenkelijk is. In Profielen (11/6/2009) geven diverse betrokkenen commentaar.

  2. Op 10/8/2010 heeft OCW nieuwe kamervragen beantwoord, ditmaal over de kwaliteit van de Engelse les in groep 1 en 2.