Engels op de basisschool (VI)

/

Een op de negen Nederlandse ingezetenen is van niet-westerse herkomst. Van deze niet-westerse migranten en hun na­komelingen is 65% oorspronkelijk uit Turkije, Marokko of Suriname afkomstig, of uit de Nederlande Antillen. Het Sociaal en Cultureel Planbureau (2012a, 2012b) heeft de prestaties van hun kinderen op de basisschool onderzocht. Wat Nederlandse taalbeheersing betreft, blijken ze gemiddeld nog steeds vér achter te lopen op de autochtone leerlingen. Het is dus van groot belang dat ze in een Nederlandstalige schoolomgeving worden ondergedompeld om hun taalachterstand in te lopen.
In de Nederlandse onderwijspolitiek gaan er echter stemmen op, basisscholieren reeds vanaf jonge leeftijd Engels te laten leren en hen eventueel zelfs gedurende 15% van de wekelijkse lestijd in een Engelstalige omgeving onder te dompelen. Het OCW-ministerie gaat in 2013 beslissen of de wet wordt aangepast om dat mogelijk te maken. Het wachten is op de uitkomsten van het Pilot-project 15% VVTO en het FLiPP-project. Een belang­rijke vraag is dan of het voor allochtone leerlingen niet beter is eerst goed Nederlands te leren. Geven de projecten daar uitsluitsel over?
Vorige week kwam de Universiteit Utrecht (partner in het FLiPP-project) met een snorkend persbericht (13/12/2012): ‘Vroeg vreemdetalenonderwijs gaat niet ten koste van het Nederlands!’ Maar de onderzoekers hebben niet gecontroleerd of substantiële onderdompeling in een Engelse taalomgeving nadelig is voor leerlingen die nog een ernstige achterstand in hun Nederlandse taalbeheersing hebben in te lopen. Men heeft namelijk alleen kinderen onderzocht die ‘voor de Nederlandse woordenschat conform de leeftijdsnormen (presteren)’.
Het ziet ernaar uit dat de beide projecten uitsluitend tot doel hebben een vooropgezette beleidslijn door te drukken, ten koste van allochtone (en autochtone!) leerlingen die niet met goedopgeleide Nederlandstalige ouders gezegend zijn.

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

3 reacties op “Engels op de basisschool (VI)”

  1. […] Een bloemlezing: a) In 2013 komt het ministerie met een plan van aanpak om op de basisscholen het onderwijs in de Engelse taal te intensiveren. Een van de kernvragen is of scholen de wettelijke bevoegdheid krijgen 15% van het weekrooster […]

  2. Op de website van het Europees Platform heb ik de links gevonden naar het eindverslag (2012) van het FLiPP-project en naar een interimverslag (2012) van het Pilot-project 15% VVTO.

  3. Engels op de basisschool: het FLiPP-project…

    Onderzoekers van de Universiteit Utrecht en de Rijksuniversiteit Groningen hebben sinds 2010 wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de effectiviteit van vroeg vreemde­talenonderwijs (VVTO) op de basisschool. Meer in concreto onderzochten zij vier- …