Engelstalig hoger onderwijs (II)

/

Op 20/6/2015 en 27/6/2015 heeft NRC-Handelsblad twee ingezonden artikelen gepubliceerd over de verengelsing van het hoger onderwijs. De tekst ervan is ook afgedrukt op de website van Beter Onderwijs Nederland. Inmiddels zijn er naar aanleiding daarvan Kamervragen gesteld door Jasper van Dijk (SP).
Het wettelijke kader voor het taalbeleid van universiteiten en hogescholen wordt omschreven in artikel 7.2 WHW: ‘Het onderwijs wordt gegeven en de examens worden afgenomen in het Nederlands. In afwijking van de eerste volzin kan een andere taal worden gebezigd: a) wanneer het een opleiding met betrekking tot die taal betreft, b) wanneer het onderwijs betreft dat in het kader van een gastcollege door een anders­talige docent gegeven wordt, of c) indien de specifieke aard, de inrichting of de kwaliteit van het onderwijs dan wel de herkomst van de studenten daartoe noodzaakt, overeen­kom­stig een door het instellingsbestuur vastgestelde gedragscode.’
In 2011 heeft de Onderwijsraad op verzoek van de Eerste Kamer een advies gepubliceerd over het taalbeleid van hoger­onderwijsinstellingen, onder de titel Weloverwogen gebruik van Engels in het hoger onderwijs. Op de website Onderwijsethiek heb ik de ontwikke­lingen rond dit onderwerp trachten te volgen (13/1/2007, 18/11/2009, 15/4/2011, 23/4/2011, 25/6/2012, 23/9/2013) .

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

5 reacties op “Engelstalig hoger onderwijs (II)”

  1. Inside HigherEd (8/7/2015) plaatste een artikel van Hans de Wit over de verengelsing van het hoger onderwijs.

  2. De minister heeft de Kamervragen van Jasper van Dijk beantwoord (14/7/2015). Inmiddels heeft ook de Vaste Kamer­commissie OCW om ministerieel commentaar gevraagd (2/7/2015).

  3. Het gaat trouwens hard met de verengelsing van het hoger onderwijs. De Radboud Universiteit heeft vérgevorderde plannen om per 1/9/2016 met zes Engelstalige bacheloropleidingen te starten, naast de twee die er nu al worden aangeboden (Vox 10/7/2015). Bij drie van de zes blijft daarnaast de Nederlandstalige opleidingsvariant bestaan, maar bij Scheikunde en Moleculaire Levenswetenschappen wordt de Nederlandstalige bacheloropleiding vervangen door de Engelstalige variant. Onderwijsdirecteur Floris Rutjes: ‘We kunnen docenten niet vragen hun onderwijs twee keer te geven. En meer docenten aannemen zit er niet in, daarvoor zijn de opleidingen te klein.’ Ook bij de bacheloropleiding Kunstmatige Intelligentie wordt de bestaande Nederlandstalige bacheloropleiding door de Engelstalige variant vervangen.
    De motieven van de Radboud Universiteit zijn mij niet helemaal duidelijk. Wil men meer buitenlandse bachelorstudenten trekken? Of zit men omhoog met de organisatie van bijspijkertrajecten (pre-mastertrajecten) voor buitenlandse studenten die nog niet geheel aan de vakinhoudelijke toelatingsvoorwaarden van de Engelstalige masterstudie voldoen? Of wil men de Engelse taalbeheersing van (buitenlandse en) Nederlandse studenten reeds in de bachelorfase bevorderen opdat zij in de Engelstalige masterfase beslagen ten ijs komen?

  4. Jan ten Thije bepleit meertalige masteropleidingen (DUB 6/1/2016).

  5. Het wettelijke kader voor het taalbeleid van universiteiten en hogescholen wordt niet alleen gemarkeerd door art. 7.2 WHW, maar ook door art. 1.3 lid 5: De universiteiten, levensbeschouwelijke universiteiten, hogescholen en de Open Universiteit (…) richten zich in het kader van hun werkzaamheden op het gebied van het onderwijs wat betreft Nederlandstalige studenten mede op de bevordering van de uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands. In dat licht is het aanvechtbaar werkcolleges, werkgroepen en practica in het Engels te geven. Ook de eventuele verplichting papers, verslagen en scripties in het Engels te schrijven komt dan in een ander licht te staan.