Engelstalig hoger onderwijs (IV)

/

Op 19 december heeft het ministerie van OCW ter consultatie een concept van het wetsvoorstel Taal en Toegankelijkheid in het H.O. en MBO gepubliceerd (sluitingsdatum 28/1/2019). Het doel van het wetsvoorstel is onder meer de mogelijkheid te openen een numerus fixus (met bijbehorende toelatingsselectie) in te stellen voor de Engelstalige variant van een bachelor- of AD-opleiding, terwijl de vrije instroom tot de Nederlandstalige variant behouden blijft. Ook wil het wetsvoorstel meer duidelijkheid scheppen over de verplichting van onderwijsinstellingen een coherent taalbeleid te voeren en hun keuze voor het aanbieden van Engelstalige opleidingen serieus te verantwoorden. Die duidelijkheid is hoognodig, gezien het recente Inspectierapport Nederlands of niet: gedragscodes en taalbeleid in het H .O., dat 21 december gepubliceerd is. In een streven hun inkomsten op peil te houden hebben de universiteiten steeds meer Engelstalig onderwijs ingevoerd zonder de wettelijke uitgangspunten (artt. 7.2 en 1.3 lid 5 WHW) in acht te nemen:
= Het onderwijs en de examens worden gegeven resp. afgenomen in het Nederlands, tenzij (…).
= Het onderwijsbedrijf bevordert de uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands.
Het ministerie, de onderwijsinspectie en de nvao hebben die wetteloosheid jarenlang door de vingers gezien, aangezien de inter­nationalisering van het hoger onderwijs in hun ogen de hoogste prioriteit had. Sinds het aantreden van minister Van Engelshoven wordt dit bizarre gedoogbeleid nu heroverwogen. In een begeleidende Kamerbrief (21/12/2018) belooft de minister een beleids­reactie op het Inspectierapport te schrijven, die zij samen met het uiteinde­lijke wetsvoorstel aan de Kamer zal sturen.

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

2 reacties op “Engelstalig hoger onderwijs (IV)”

  1. In het concept van het Beoordelingskader Accreditatiestelsel Hoger Onderwijs Nederland 2018 is vastgelegd dat de visitatie­commissies van de NVAO met ingang van 2019 gaan toetsen of de opleiders hun keuze van een andere instructietaal dan het Nederlands voldoende kunnen verantwoorden. Het concept ligt nu nog bij de Tweede en Eerste Kamer en OCW kan er dus nog wijzigingen in aanbrengen.

  2. Het ministerie heeft een Kamerbrief (6/9/2019) gepubliceerd over de internationalisering van het hoger onderwijs. Het Hoger Onderwijs Persbureau geeft een samenvatting (Univers 9/9/2019). Ondertussen heeft het ministerie ook het wetsvoorstel Taal & Toegankelijkheid gepubliceerd (9/9/2019), samen met (zijn reactie op) het advies van de Raad van State.
    UPDATE 1: Het wetsvoorstel 35282 wordt, volgens de voorlopige planning, op 9 december plenair behandeld.
    UPDATE 2: Hier een sfeerverslag van de plenaire behandeling.
    UPDATE 3: Het geamendeerde wetsontwerp is aanvaard door de Tweede Kamer. Op 3 maart 2020 heeft de Eerste Kamer een tweede advies gevraagd van de Raad van State.
    UPDATE 4: De EK-commissie Onderwijs zal het wetsontwerp tezamen met het advies op 2/6/2020 behandelen.