Ervarings- versus beheersingscertificaten

/

Mozilla heeft een systeem van Open Badges ontwikkeld om opgedane leerervaringen en verworven competenties te certi­ficeren: een digitale portfolio waaruit kan worden afgelezen wat iemand in z’n mars heeft. Op Education News (5/12/2013) wijdt Julia Steiny er een artikel aan. Ze focust op de certificering van competenties die leerlingen buiten schoolverband hebben opgedaan. Bijvoorbeeld als padvinders het insigne Knopen gehaald hebben, zouden ze dat in hun Mozilla-portfolio kunnen opnemen, met een uitgebreide specificatie van de instantie die de badge verleend heeft, de eisen die door deze instantie gesteld zijn en de geldigheidsduur die door deze instantie aan de badge is verbonden. Op dezelfde manier kan ook een EHBO-diploma aan het portfolio worden toegevoegd. Maar in principe zouden badges eveneens door scholen kunnen worden uitgereikt, bijvoorbeeld ten bewijze dat de leerling foutloos de werkwoordsverbuigingen kan spellen. Wat deze voorbeelden gemeen hebben, is dat door een oordeelsbevoegde instantie verklaard wordt dat de betrokkene X op tijdstip T heeft aangetoond dat hij of zij een welbepaalde categorie vaardigheden geheel en al onder de knie had. We hebben het hier dus over Mastery Badges.
Maar er zijn ook cursusaanbieders die een graantje mee willen pikken. Zij stellen de deelnemers een badge in het vooruitzicht als ze een zesje op de eindtoets halen, als ze aan alle opdrachten voldaan hebben, of zelfs: als ze alleen maar aan alle bijeen­komsten geparticipeerd hebben. We hebben het dan over Experiential Badges: met het certificaat wordt slechts gewaarborgd dat de deelnemer aan bepaalde leerervaringen is blootgesteld. Er wordt geen garantie gegeven dat de deelnemer dankzij deze ervaringen bepaalde leerdoelen bereikt heeft, en zeker niet dat hij of zij welomschreven vaardigheden of competenties voor de volle honderd procent beheerst.
Mastery Badges zijn essentiële mijlpalen in het leerproces, waar de leerling of student trots op kan zijn. Experiential Badges daarentegen ontaarden algauw in marketing tools die ertoe dienen waardeloze leerervaringen van een gouden randje te voorzien, waarmee leerlingen of studenten zichzelf een rad voor ogen draaien om hun CV op te leuken.
Eerdere blogberichten over Mastery Badges: 26/5/2008, 18/5/2009, 29/9/2010, 9/12/2010, 17/3/2013

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.