Ethische scriptiebegeleider voorkomt plagiaat

/

Ze had een éénjarige studiebeurs gekregen (inclusief het collegegeld van 2950 euro voor non-EEA students). Met ingang van 24 september 2018 volgde ze het éénjarige Engelstalige master­programma ‘Journalism and Media in Europe’ van de Vrije Universiteit Brussel. Dat is één van de varianten van de onderzoeksmaster Communicatiewetenschappen binnen de faculteit Sociale Weten­schappen. In dat kader liep ze bij de facultaire onderzoeksgroep Cemeso een vijf­maands onderzoeksstage, waarvan ze verslag deed in haar master thesis. Nadat ze deze master­scriptie had ingeleverd, kreeg ze op 16 augustus 2019 bericht dat ze op studiefraude betrapt was en dat aan de scriptie daarom het cijfer 0/20 was toegekend. Op basis van een Turnitin-scan was namelijk ge­constateerd dat ze in haar hoofdstuk ‘Literature Review’ plagiaat had gepleegd: bij haar verwijzingen naar primaire bronnen, had ze veelvuldig tekst en bronver­meldingen van ongenoemde secundaire bronnen gekopieerd (VUB OER art.118). Zij heeft het dus abusievelijk doen voorkomen dat deze teksten en verwijzingen uit haar eigen koker kwamen en ze heeft de secundaire auteurs dus ook niet de verschuldigde eer betoond.
Deze tuchtrechtelijke beschikking is bekrachtigd door het lokale beroepscollege en vervolgens door de Vlaamse Raad voor Betwistingen (14/10/2019 rolnr. 465). In het vonnis van de Raad is niet vermeld welke consequenties binnen de VUB gehecht worden aan het cijfer 0/20. Staat de nul voor ‘not submitted’ en mag ze de gereviseerde scriptie dus in de volgende examenperiode, na het eerstvolgende semester, alsnog indienen?
In haar verweer erkende de studente dat zij achteraf gezien inbreuk heeft gemaakt op de regels van integere wetenschappelijke verslaglegging, maar ze stelde dat ze uit onwetendheid heeft gehandeld en niet de bedoeling heeft gehad iemand te misleiden. Verder wijst zij erop dat ze, alvorens de eindversie van de scriptie officieel in te dienen, aan haar ‘masterpromotor’ (de scriptiebegeleider binnen Cemeso) feedback had gevraagd op de conceptversie en dat zijn feedback zeer positief was. Na al die lof van de scriptie­begeleider vindt ze het niet eerlijk dat de examencommissie haar vervolgens bij monde van de faculteitsdecaan een tuchtrechtelijke nul geeft voor haar scriptie. Zij stelt dat het tot de taak van een professionele scriptiebegeleider behoort de student te attenderen op eventuele door hem of haar gepleegde inbreuken op de regels van integere wetenschappelijke verslaglegging.
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

3 reacties op “Ethische scriptiebegeleider voorkomt plagiaat”

  1. Onder d) werd gewezen op het risico dat studenten terwille van de leesbaarheid afwijken van het wetenschappelijke tekstgenre waarin gekapitaliseerd wordt op controleerbaarheid. Een ander risico is dat rechtlijnig redenerende studenten zichzelf voorhouden dat per definitie van plagiaat (schending van het auteursrecht) geen sprake is zolang de overgenomen tekst niet gepubliceerd is of door een tijdschriftredactie ter publicatie aanvaard is: «Het auteursrecht is het uitsluitend recht van de maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld.» (Art. 1 Auteurswet). Zij gaan niet mee met de alsof-situatie die in het masterexamen gecreëerd is: wij gaan uit van de fictie dat van publicatie sprake is zodra de examinatoren het cijfer Voldoende aan de scriptie hebben toegekend.

  2. Cassandra O’Sullivan Sachar schreef een artikel over het formatieve gebruik van Turnitin (InsideHigherEd 10/4/2018).

  3. De Raad voor Betwistingen deed in 2017 tot tweemaal toe uitspraak in een beroepszaak inzake een masterproef Politieke Weten­schap­pen (VUB). De Raad had grote moeite met het feit dat onzorgvuldigheden gestraft werden als ware er sprake van kwaad­willig plagiaat. Zie Deel 5 (pp.367-393, Rolnr.2017/417, 11/10/2017) en Deel 6 (pp.203-230, Rolnr.217/613, 19/12/2017) van:
    https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/uitspraken-van-de-raad-voor-betwistingen-inzake-studievoortgangsbeslissingen#Uitspraken_2017