Fakenieuws over de cartoonrellen

/

1. EEN HALVE WAARHEID. De Franse overheid heeft beweerd dat de leraar Samuel Paty is vermoord omdat hij in zijn les over de vrijheid van meningsuiting Mohammedcartoons heeft vertoond, waarmee (naar de mening van moslims) de Profeet werd beledigd. Daarmee ver­kondigde zij een halve waarheid. Bij de moslimouders ontstond ophef omdat Samuel Paty tijdens zijn les aan hun 13- à 14-jarige kinderen een pornografische afbeelding van een homo­seksuele scène had getoond. Rechtzinnige moslims hebben het bange gevoel dat de Franse Staat zijn onderwijsmonopolie misbruikt: dat op school niet alleen de gelijkberechtiging van afwijkend seksueel gedrag gepreekt wordt, maar dat afwijkend gedrag zelfs gepropageerd wordt. Zij werden in dat bange gevoel gesterkt door de pornografische prent die Samuel Paty zonder hun ouderlijke toestemming meende te moeten vertonen aan hun opgroeiende kinderen.
2. VALSE OVERHEIDSPROPAGANDA. Daarnaast wordt in de gewraakte prent de lasterlijke aantijging gedaan dat de Profeet zich, in strijd met de aan Hem geopenbaarde geboden, aan homoseksueel gedrag zou hebben overgegeven. Ik kan daar geen greintje ironie of spot in zien, maar volgens het Nederlandse Wetboek van Strafrecht (art. 270) kunnen gelovigen na zoveel eeuwen geen aangifte van ‘belediging jegens hun overledene’ doen. Doch minister-president Rutte overspeelde zijn hand met zijn recente stelling dat ‘niemand het recht [heeft] om niet beledigd te worden’, want daarmee ging hij zich te buiten aan een stukje valse overheids­propaganda. Met name de kwaadaardige, tweede cartoon die door Paty getoond is (“Tout est pardonné”), kan worden uitgelegd als een vorm van groepsbelediging of haatzaaien die in Nederland strafbaar is (artt. 137c/d WvS): “Gij Franse moslims, ge belijdt met goedkope spandoekjes dat ge de kant van de vermoorde redactieleden van Charlie Hebdo kiest (als martelaars van de vrijheid van meningsuiting), maar diep in uw hart verdedigt gij de mening (die ge aan de Profeet toeschrijft), dat de jihadistische moordenaars vergeving verdienen en als martelaars van het ware geloof tot de hemel moeten worden toegelaten.”
3. VALSE OVERHEIDSPROPAGANDA (VERVOLG). Ook als de stelling van de minister-president wordt toegepast op de dagelijkse situatie van Nederlandse scholieren, moet zij als valse propaganda worden weggezet. Waarom kunnen leerlingen van school worden gestuurd als ze medeleerlingen pesten? Waarom wordt er aangifte gedaan als een leraar of een andere publieke ambtsdrager door een scholier beledigd wordt? En waarom kunnen leraren worden ontslagen als ze leerlingen stelselmatig kwetsen of vernederen? Op school heb je wel degelijk het recht niet gepest, gekwetst of beledigd te worden.
4. LYING BY OMISSION. Op Politie.nl wordt vrijdagochtend 6 november gemeld dat zij ‘een 18-jarige vrouw uit Rotterdam [heeft] aangehouden voor opruiing in het onderzoek naar be­dreigingen richting het Emmauscollege en een docent van de school. De vrouw wordt ervan verdacht dat zij [op 2 november, de dag waarop het Emmauscollege de gewelddadige dood van Samuel Paty herdacht] een bericht op social media heeft gepost, waardoor zij anderen heeft aangezet tot het plegen van strafbare feiten richting de school en docent.’ Uit de gekozen be­woording (waardoor i.p.v. waarmee) krijg ik de indruk dat haar enige misdaad is geweest dat zij op Instagram door middel van een foto en begeleidende tekst bekendheid heeft gegeven aan een nieuwsfeit: dat er sinds 2015 een agressieve spotprent in het vaklokaal van een docent heeft gehangen en dat moslimleerlingen hebben geëist dat die spotprent nou eindelijk eens ver­wijderd werd. Als die indruk juist is, dan heeft Politie.nl zich schuldig gemaakt aan lying by omission.
5. UNFAIRE VOORINGENOMENHEID. De objectieve journalisten van de Nederlandse Omroepstichting konden er trouwens ook wat van. Zij berichtten (5/11/2020) dat het protest van de moslimleerlingen op een misverstand berustte: de afgebeelde Arabier was niet de Profeet, maar een gewone jihadist. Maar zij vertelden niet aan welke alwetende bron ze die wijsheid ontleenden. Zij maakten zich schuldig aan unfaire vooringenomenheid. Want uit de dubbel­zinnige spotprent zelf, getekend in 2015 door Joep Bertrams, kunnen we slechts opmaken dat de onsterfelijke erfgenamen van Charlie Hebdo omstreeks 7 januari 2015 hebben aangekondigd dat ze de afgebeelde Arabier eeuwigdurend zullen blijven bespotten. Maar het blijft onduidelijk wie precies het mikpunt van hun spot is. Staat de Arabier symbool voor de jihadistische volgelingen van de Profeet? Of voor hun beeld van de Profeet, onder wiens wrekende vaandel zij strijden? Of voor (de Profeet van) álle gelovige moslims die zich door Zijn Goddelijke openbaringen laten leiden?
6. EEN SCHRIJNENDE ONWAARHEID. Op zijn persconferentie (6/11/2020) verkondigde de minister-president een schrijnende onwaarheid over de gebeurtenissen in Rotterdam. Hij deed het voorkomen dat de leraar heeft moeten onderduiken omdat hij be­dreigd is vanwege het feit dat hij in een les over de vrijheid van meningsuiting een spotprent had getoond. Maar volgens bericht­geving in de NRC (4/11/2020) had de desbetreffende leraar de gewraakte spotprent al vijf jaar lang op het prikbord in zijn vaklokaal hangen. De moslimleerlingen protesteerden niet tegen het vertonen van de spotprent in een incidentele les, maar tegen het feit dat leerlingen dag-in-dag-uit en jaar-in-jaar-uit in het vaklokaal met die agressieve spotprent geconfronteerd en belaagd werden. Enkele dagen later werd deze onwaarheid nogmaals gedebiteerd door minister Slob, in zijn antwoord op Kamervragen (9/11/2020).

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

6 reacties op “Fakenieuws over de cartoonrellen”

 1. Nog een opmerking bij de eerste twee volzinnen van paragraaf 2. Aanvankelijk dacht ik dat het om een gelaagde spotprent ging van de volgende strekking: de Profeet laat zich misbruiken door de jihadisten om hun moorddadige acties te rechtvaardigen. Maar het weekblad Marianne (20/10/2020) geeft een historische context. Het blijkt om een platte (ongelaagde) prent te gaan, die uitsluitend bedoeld is geweest om met leedvermaak te signaleren dat koptische christenen in 2012 het filmpje Innocence of muslims hebben gepubliceerd, waarin de hoofdpersoon (Profeet Mohammed) op alle mogelijke manieren belasterd werd. Vandaar het bijschrift: A star is born.

 2. In haar strijd tegen het moslimextremisme voert de Franse regering een propaganda-oorlog. Dat blijkt uit een recent NRC-artikel (16/11/2020). Zoals in paragraaf 1 gesignaleerd, deinst zij er inderdaad niet voor terug de waarheid naar haar hand te zetten ten koste van de goedwillende moslimburgers.

 3. Nagenoeg alle Rotterdamse onderwijsinstellingen (maar niet het Emmauscollege) hebben 16 november op hun respectieve websites een ‘Statement’ geplaatst waarin ze naar aanleiding van de recente cartoonrellen benadrukken dat ze achter hun docenten staan en daarop aanspreekbaar zijn: “Als Rotterdamse onderwijsinstellingen vinden we dat alles getoond en gezegd mag worden, ingebed in de pedagogische en didactische visie van de onderwijsinstelling of opleiding. Voor de goede orde: niet alles moet getoond worden, alles mag getoond worden. Docenten hebben, in de context van het pedagogisch-didactisch ontwerp van hun opleiding, de vrijheid hun lessen naar eigen inzicht in te richten. Zonder censuur. Niet om te provoceren. Niet om een politiek statement te maken. Maar wel om jonge mensen te leren de complexe wereld van nu te duiden.” Ze verwijzen ook naar hun Manifest dat in juni 2020 op de gemeentelijke site Onderwijs010.nl gepubliceerd is.
  Maar de opstellers van de ‘Statement’ hebben zich wijselijk ingedekt tegen de uitglijer van het Emmauscollege, waar de betrokken docent vijf jaar lang een provocatieve spotprent in zijn vaklokaal had hangen: “Het onderwijs moet een veilige plek zijn waar we in alle vrijheid van elkaar kunnen leren. Een school is de ideale plek om je in een ander te verplaatsen, waar ruimte is voor ieders mening en om iemand anders zijn of haar denkbeelden te respecteren.”

 4. Ad paragraaf 4: Door Nu.nl (20/11/2020) wordt gemeld dat het Emmauscollege (aldus de Rotterdamse onderwijswethouder) geen leerlingen geschorst heeft in verband met de cartoonrel. Dus kennelijk zijn de echte misdragingen niet door leerlingen van de school gepleegd.
  UPDATE 1: De Nationale OnderwijsGids (27/11/2020) bericht dat de advocaat van de 18-jarige vrouw onmiddellijk ontslag van strafvervolging eist, omdat zij op geen enkele wijze heeft opgeruid.
  UPDATE 2: Nog even terug naar de cartoonrel rond Samuel Paty. De NOS (26/11/2020) bericht dat de leerlinge die de rel aan het rollen bracht door aan haar vader te vertellen wat Paty in de klas gedaan had gedaan had (namelijk het vertonen van een obscene prent), door de politie is opgepakt op verdenking van laster. Hij heeft wel degelijk een obscene prent vertoond, maar Barbertje moet hangen.

 5. Ad paragraaf 6: RTV Rijnmond (5/11/2020) laat leerlingen aan het woord. Dat werpt twijfel op de bewering dat er op 2 november een klassikale les met de spotprent van Bertrams is geweest. Het was de eerste dag van de toetsweek. Even voordat de eerste toetsen zouden beginnen, hield de rector via de megafoon (?) een praatje over Samuel Paty (en over de les waarin door Paty twee cartoons van Charlie Hebdo waren vertoond), waarna de rector de leerlingen verzocht een minuut stilte in acht te nemen om Paty te gedenken. Daaraan werd goed gehoor gegeven. Later op de dag werd een van de docenten door drie leerlingen gemaand om de cartoon van Bertrams (die al vijf jaar op het prikbord in zijn vaklokaal hing) te verwijderen. Hij weigerde dat, waarna een van de drie meiden een foto maakte van die vermaledijde cartoon op het prikbord.

 6. “Hoe de leugen van een 13-jarige scholier tot de onthoofding van Samuel Paty leidde” kopte Eline Huisman in de digitale editie van De Volkskrant (9/3/2021). In de papieren ochtendeditie was er al een ANP-bericht: “Franse scholiere zat zelf niet in de klas en loog over de les van de onthoofde docent Samuel Paty”. De bron van deze berichten is Le Parisien (7/3/2021): “Mise en examen le 25 novembre, Z., l’élève qui avait accusé l’enseignant [Samuel Paty] d’islamophobie, a avoué avoir menti: elle n’était pas présente lors du cours sur les caricatures de Charlie Hebdo.”
  De klokkeluidster had haar verhaal dus van horen-zeggen en ze heeft abusievelijk bericht dat de moslim-leerlingen desgewenst de les mochten verlaten als ze verwachtten de cartoons niet te kunnen verdragen. So what? Wordt het gedrag van Paty daardoor minder onprofessioneel? En waarom wordt dit ruim drie maanden later opgeklopt tot wereldnieuws? Moet dat steun geven aan het ‘projet de loi confortant les principes republicains’, dat eind maart in de Franse senaat behandeld wordt? In het wetsontwerp wordt onder meer strafbaar gesteld: “la mise en danger de la vie d’autrui par la diffusion, dans un but malveillant, d’informations relatives à la vie privée.” Of wil men het blazoen van Samuel Paty oppoetsen door de klokkeluidster, die ooit in een openbaar proces voor de rechter komt, als een liegbeest af te schilderen?
  NASCHRIFT: Ik kan mijn verontwaardiging over de kop van het VK-artikel van Eline Huisman niet onderdrukken. Ze stelde NIET de vraag aan de orde: hoe het [alom bevestigde, ware!] bericht van een dertienjarige klokkeluider dat haar leraar Samuel Paty een pornografische afbeelding van de profeet Mohammed klassikaal aan zijn dertienjarige leerlingen vertoond had, ertoe leidde dat deze leraar onthoofd werd [door een islamistische heethoofd die niets met de betrokken leerlingen of de betrokken school van doen had].