Gehandicapte mbo-studenten

/

Wie z’n vmbo-diploma heeft behaald, is daarna nog steeds leer- of kwalificatieplich­tig. Nederlandse ingezetenen zijn immers wettelijk verplicht minimaal een mbo2- of een havo-diploma te verwerven. Maar men kan z’n opleiding in het Middelbaar BeroepsOnderwijs niet voltooien tenzij men aan de bijbehorende stageverplichtingen voldaan heeft. Neder­landse ingezetenen die uit het buitenland afkomstig zijn, kunnen daardoor in de knel komen. Ze mogen geen stage lopen zolang ze geen verblijfs­vergunning hebben. Bedrijven krijgen namelijk geen tewerkstellingsvergunning om hun een stagecontract (c.q. leerwerkcontract) aan te bieden. Het kabinet-Rutte (14/10/2011) is niet bereid daar een mouw aan te passen. De betrokken jongeren kunnen dus geen kant uit: enerzijds hebben zij, net als hun leeftijdgenoten, een kwali­ficatieplicht, maar anderzijds worden ze getroffen door een wettelijke handicap ten gevolge waarvan ze niet aan die kwalificatieplicht kunnen voldoen (Besturenraad 20/10/2011).
Zouden ze dan niet een soort binnenschoolse praktijksimulaties kunnen volgen om aan hun stageverplichtingen te voldoen? Het kabinet acht dat onhaalbaar. Maar er is een radicalere optie. Geef mbo-scholen gelegenheid deze studenten een opleiding-op-maat aan te bieden, waarin het stageprogramma vervangen is door andersoortige programmaonder­delen: qua studieduur, studielast en eindniveau is de opleiding gelijkwaardig aan het reguliere programma, maar de specifieke diploma-eisen zijn afgestemd op hun arbeidsrechtelijke handicap. Op het eerste gezicht staat zo’n radicale oplossing op gespannen voet met het beroepsgerichte karakter van het mbo, maar in het Nederlandse onderwijsbestel is er zeker een precedent: volgens de Wet op het Hoger Onderwijs (artikel 7.3d) kunnen universitaire studenten een op maat gesneden programma samenstellen, zelfs binnen beroepsgerichte faculteiten zoals Geneeskunde of Rechtsgeleerdheid.
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

4 reacties op “Gehandicapte mbo-studenten”

  1. Er is trouwens nog een andere categorie vo- en mbo-leerlingen (en hbo-studenten) die geblokkeerd worden in hun stageverplichtingen: diegenen die met justitie in aanraking zijn gekomen en in verband daarmee geen Verklaring Omtrent Het Gedrag (VOG) verkrijgen (Onderwijsethiek 31/5/2010).

  2. RTL Nieuws (28/10/2011) geeft een chronologisch feitenrelaas over de 18-jarige Angolees Mauro, die een mbo-opleiding in Nederland volgt. Het ziet ernaar uit dat hij geen verblijfsvergunning krijgt, maar misschien wel een visum om zijn mbo-opleiding af te maken als hij daarom zou vragen. Maar hoe zit het dan met zijn stageverplichtingen? Krijgt de stage-aanbieder daartoe een tewerkstellingsvergunning?
    UPDATE I: Ik begrijp uit de IND-website dat je een Machtiging tot Voorlopig Verblijf voor het volgen van een mbo-studie kunt aanvragen. Waarschijnlijk heb je dan geen tewerkstellingsvergunning nodig om de verplichte stages te lopen. Maar dat ‘studievisum’ wordt in principe niet verstrekt als die mbo-studie ook in het land van herkomst gevolgd had kunnen worden.
    UPDATE II: Sheila Kamerman (NRC 2/11/2011 pp.8-9) heeft uitgezocht met welke regels de hand moeten worden gelicht om Mauro een studievisum te verstrekken.

  3. De ministers van Sociale Zaken en Onderwijs van het kabinet Rutte/Verhagen annex Wilders geven uitgebreid antwoord op kamervragen over het recht op het lopen van stages (13/1/2012).
    UPDATE: En minister Leers beantwoordde kamervragen over het recht van meerderjarigen op onderwijs (31/8/2012).

  4. […] weliswaar mogen ze onder bepaalde voorwaarden een opleiding volgen, maar werkgevers krijgen geen tewerkstellingsvergunning om hen aan de bijbehorende stages te helpen. Ik ga het nu niet hebben over deze dubbelhartige […]