Gelaatsbedekkende kleding op scholen

/

Zoals eerder aangekondigd, gaat het ministerie van OCW gelaatsbedekkende kleding op school verbieden, niet alleen in de schoolgebouwen maar ook op de buiten­terrei­nen en niet alleen voor leerlingen en personeel maar ook voor bezoekers. Dat staat in een kamerbrief die vandaag gepubliceerd is. Het wetsontwerp zal medio 2009 aan de kamer worden voorgelegd. Maar mogelijkerwijs komt het ministerie al eerder met een vrijblijvende handreiking voor schoolregels op het gebied van religie en seksua­liteit.
Nieuw is dat ook het veiligheidsbeleid van de school (identificeerbaarheid van perso­nen) als argument voor een verbod op gelaatsbedekkende kleding wordt aangevoerd. In de dagbladen wordt voorbarig gesuggereerd dat het verbod uitsluitend betrekking heeft op boerka’s (met totale gezichtsbedekking) en nikaabs (met een opening ter hoogte van de ogen). Maar nu ook het veiligheidsbeleid op de buitenterreinen te berde wordt gebracht, zal het ministerie moeten verduidelijken of integraalhelmen, bivak­mutsen en gezichtbedekkende wintersjaals eveneens onder het verbod vallen. En misschien ook spiegelende zonnebrillen? Met het oog op de rechts­zekerheid en rechts­gelijkheid wil het ministerie met een heldere landelijke norm komen. In dat licht zal het ministerie een heldere definitie van ‘gelaatsbedekkende kleding’ moeten aan­dragen.

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

9 reacties op “Gelaatsbedekkende kleding op scholen”

 1. Het NOS-journaal (8/9/2008) bericht dat het verbod volgens minister Plasterk ook voor andere gezichts­bedekkende kleding geldt, zoals bivakmutsen. Zie tevens de bijbehorende video­reportage. Een schoolhoofd zegt desgevraagd dat hij er moeite mee heeft als hij dientengevolge verplicht zou zijn gesluierde moslimmoeders te verhinderen op het schoolplein en in het schoolgebouw te komen. Want dat is volgens hem niet in het belang van de betrokken leerlingen.

 2. Uit de SWOV-Factsheet Helmen (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid, augustus 2007 p.3) kan men opmaken dat een eventueel verbod van het gebruik van integraalhelmen door leerlingen, personeelsleden en bezoekers hun risico op verkeersletsel zal verhogen, ten gevolge van het ontbreken van een vast kinstuk. Behalve dat vaste kinstuk draagt ook het vizier aan hun verkeersveiligheid bij.

 3. Ik vergeet nog de capuchon te noemen. Deze hoofdbedekking is uiterst effectief als bescherming tegen regen en kou, vooral als hij van een koordje of van drukknopen voorzien is. Daarmee kan hij worden dichtgeregen of dichtgeknoopt, zodat desgewenst slechts een klein gedeelte van het gelaat aan de elementen wordt blootgesteld. Deze manier van capuchon-gebruik verdient de voorkeur boven die van de ‘losse monnikskap’, omdat de verkeersdeelnemer zich zodoende niet met oogkleppen optuigt. Indien men het gelaatsbedekkende gebruik van capuchons verbiedt, brengt men dus de verkeersveiligheid in gevaar.

 4. Inmiddels heeft het ministerie een tweede brief (d.d. 10/10/2008) naar de kamer gestuurd, betreffende de wenselijkheid of onwenselijkheid om het boerkaverbod ook in het hoger onderwijs in te voeren. De meerderheid van de Tweede Kamer vindt het wenselijk en minister Plasterk sluit zich met enige aarzeling daarbij aan, zo bericht het dagblad Trouw (26/11/2008).

 5. In Ad Valvas (4/12/2008) memoreert redacteur Peter Breedveld dat er binnen de Vrije Universiteit reeds sinds 2006 een boerkaverbod van kracht is. In het Studentenstatuut (p.21) staat: ‘(Het is) niet toegestaan binnen de universitaire gebouwen bij colleges, werkgroepen of andere vormen van onderwijs gezichtsbedekkende kledingstukken en/of attributen te dragen die de non-verbale communicatie tussen docent en student en/of studenten onderling, onderscheidenlijk docenten onderling ernstig beperken dan wel bij het afleggen van examen of tentamen gezichtsbedekkende kledingstukken en/of attributen te dragen voor zover deze het vaststellen van de identiteit van betrokkene ernstig belemmeren.’ Het bestaande verbod geldt dus uitsluitend voor onderwijsbijeenkomsten en tentamens en niet voor de rest van de universitaire gebouwen en buitenterreinen.

 6. […] Niet alleen in de klas, maar in het hele schoolgebouw en ook op de buitenterreinen. Met dit wettelijk verbod wil men draagsters van boerka’s (met horretje) en nikaabs (met oogvenster) weren. De […]

 7. […] voelen. En binnen afzienbare tijd komt het Kabinet met het aangekondigde wetsvoorstel inzake gelaats­bedekkende kleding (het zogenaamde […]

 8. In zijn verzoeningsspeech tot de moslimwereld (4/6/2009) heeft President Obama te Kaïro gezegd dat de Westerse wereld moslims niet moet hinderen in het praktizeren van hun geloof en moslima niet moet voorschrijven hoe ze zich moeten kleden. President Sarkozy, die de dag daarop samen met Obama een persconferentie gaf (in Normandië, aan de vooravond van D-day), zei dat hij ’t daar roerend mee eens was, maar hij stelde daarbij een tweeledig voorbehoud: de kleding moet vrijwillig gekozen zijn en loketbeambten van de overheid mogen geen gezichtsbedekkende kleding dragen. Maar een derde voorbehoud vergat hij eventjes: sinds 2004 mogen er op de Franse openbare scholen geen religieuze symbolen worden gedragen, dus zelfs de hoofddoek is daar verboden.
  Bron: Dépêches de l’Education 8/6/2009

 9. Waar blijft dat wetsontwerp eigenlijk? Ik heb vandaag even gekeken op de site van de Raad van State en ja hoor, het advies over het ‘Voorstel van wet tot wijziging van onder meer de wetten voor de onderscheiden onderwijssectoren in verband met een verbod op gelaatsbedekkende kleding in het onderwijs’ zit er aan te komen. Als het Kabinet geluk heeft, kan het wetsontwerp nog net voor de gemeenteraadsverkiezingen in de krant komen.
  UPDATE: De Raad van State heeft zijn advies medio mei uitgebracht. Dus de deadline van de parlementsverkiezingen, begin juni, zal het demissionaire kabinet vermoedelijk niet halen.