Geldigheidsduur van tentamens (II)

/

Waarom is in beschaafde landen de doodstraf afgeschaft? Niet alleen omdat deze straf onherroepelijk is en dat men daarmee dus voorbij gaat aan het risico van rechterlijke dwalingen. Naast dit juridische argument is er namelijk ook een ethisch argument. We hebben met elkaar afgesproken dat we elkaar niet mogen doden. Als we desondanks aan de Staat toestaan iemand de doodstraf op te leggen, ondermijnen we de ethische norm dat we elkaar niet het leven mogen benemen.
Zo is het ook met de geldigheidsduur van met goed gevolg afgelegde tentamens. In mijn vorige blogbericht (9/9/2013) kwam ik met juridische argumenten tegen het vernietigen van eenmaal behaalde studiepunten. Maar er is ook een ethisch argument. We hebben met elkaar afgesproken dat faculteiten hun uiterste best zullen doen studenten naar het diploma te leiden en dat het afsluitende examen stapsgewijs in de vorm van tentamens wordt afgenomen. Als we faculteiten desondanks toestaan, eenmaal behaalde studiepunten te vernietigen, ontkrachten we hun ethische inspanningsverplichting en ondermijnen we het vertrouwen in de goede wil van de faculteit en haar docenten. We ondermijnen dan de pijlers waarop de facultaire learning community rust.
In ethisch en juridisch opzicht valt erover te discussiëren of men studenten die er met de pet naar gooien, op den duur uit de opleiding mag verwijderen. Maar zo’n Judicium Abeundi moet dan in de wet worden verankerd en zorgvuldig, met open vizier en vol­doende gemotiveerd worden opgelegd. Vervolgens krijgt de betrokkene een getuigschrift mee waarin zijn doorlopen programmaonderdelen en behaalde studiepunten vermeld staan. In ethisch opzicht kan het niet door de beugel dat faculteiten hun vertraagde studenten wegpesten door eenmaal toegekende studiepunten ongeldig te verklaren. Wie zijn studiepunten met eerlijke studieprestaties verdiend heeft, mag ervan uitgaan dat deze in principe niet meer onteigend worden.

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

2 reacties op “Geldigheidsduur van tentamens (II)”

  1. […] moeten doen om studenten naar het diploma te leiden. Deze stellingen poneerde ik onlangs in een blogbericht. De teneur van deze stellingen is dat bedenkelijke interventies die in juridisch en ethisch opzicht […]

  2. […] hierover nadere opheldering van de minister vraagt. Zie ook mijn vorige blogberichten (9/9/2013, 10/9/2013, […]