Gelijke kansen op school

/

De Nederlandse Kinderombudsman inventariseert sinds half februari ervaringen en problemen van kinderen en jongeren die met armoede te kampen hebben. Vóór de zomervakantie hoopt hij daarover te rapporteren.
De Belgische afdeling van de kinderrechtenorganisatie UNICEF heeft een specifiekere vraag bij de kop genomen: ervaren jullie dat iedereen gelijke kansen krijgt in het basis- en secundair onderwijs? Onlangs deed zij daarvan verslag. Het is de zesde rapportage van een meerjarig project over de ervaringen van Belgische jongeren die op één of andere manier buiten de boot dreigen te vallen. Luisterend naar de jongeren zelf, trachten de onderzoekers erachter te komen in hoeverre het ideaal van gelijke kansen door armoede en exclusie ondergraven wordt. Krijgen lower-class kinderen en jongeren voldoende steun om zich aan hun achterstandssituatie te ontworstelen? Welke barrières vinden ze op hun weg? En wellicht stuit men dan ook op de sociologische vraag: in hoeverre worden er in onze maatschappij kunstmatige barrières opgeworpen om te voorkomen dat lower-class dubbeltjes ooit kwartjes worden?

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

Eén reactie op “Gelijke kansen op school”

 1. Ik heb geen afgewogen lijstje voorhanden van mogelijke kunstmatig opgeworpen barrières, maar ik kan wel een aantal maatregelen noemen welke in die richting gaan:
  = de verzwaring van de eindexameneisen in het voortgezet onderwijs;
  = de invoering van de verplichte Maatschappelijke Stage in het onbetaalde vrijwilligerswerk;
  = de verzwaring van de toelatingsselectie aan de poort van de pabo;
  = de invoering van Engels als tweede instructietaal op de basisschool;
  = de afschaffing van moedertaalonderwijs voor allochtone basisscholieren;
  = de handhaving van gecontextualiseerd (talig) rekenonderwijs op de basisschool;
  = de onbeteugelde drempelloze uitstroom van basisscholieren naar het vmbo;
  = de hoge les- en collegegelden in het post-secundair onderwijs;
  = de afbouw van faciliteiten voor werkstudenten/deeltijders in het hoger onderwijs;
  = het ontbreken van ruimhartige studiebeurzen voor kinderen van minvermogende ouders;
  = de sluipende verhoging der school- en studiekosten door digitalisering van het onderwijs;
  = et cetera