Gelijke kansen voor studerende moeders

/

De Stichting Steunpunt Studerende Moeders heeft op 3 april actie gevoerd in de Tweede Kamer om aandacht te vragen voor dreigende studie-uitval door het ontbreken van aangepaste studieregelingen en door de hoge kosten van de kinderopvang. Zie bij­voorbeeld het Uitvoeringsbesluit WHW 2008 (artikel 2.1), waarin de wettelijke zorgplicht van studerende ouders NIET wordt gerekend tot de persoonlijke omstandigheden die in het kader van de BSA-regeling van universiteiten en hogescholen tot verlaging van de propedeutische studie­voort­gangs­eisen kunnen leiden.
Op 3 april werd door de Stichting een petitie aangeboden aan de Vaste Commissie voor OCW over de positie van studerende moeders: alleenstaande en jonge moeders die een startkwalificatie willen behalen. Een paar jaar geleden heeft de Stichting al een Zwartboek Studerende Moeders aan de Tweede Kamer aangeboden.

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

3 reacties op “Gelijke kansen voor studerende moeders”

 1. Wat de kosten van de kinderopvang betreft, is ook het restrictieve regeringsbeleid inzake de ouderparticipatiecrèches van belang (Tros Radar 3/3/2014, SZW 5/3/2014, Telegraaf 26/3/2014).

  En nu we het toch over vergeten groepen hebben: voor jonge mantelzorgers bestaan evenmin aangepaste studieregelingen. En dan hebben we het nog maar niet of de groep die helemaal doodgezwegen wordt: de werkstudenten (tenzij ze een eigen bedrijf hebben).

 2. De minister van onderwijs (tevens minister van emancipatiezaken) heeft de brief gepubliceerd die zij op 10/6/2014 aan de actievoersters heeft gestuurd in antwoord op hun klachten. Met geen woord wordt gerept over de wenselijkheid van aangepaste studieregelingen in het hoger onderwijs, waaronder aangepaste tempo-eisen m.b.t. het bindend studieadvies in de propedeuse.
  UPDATE I: De minister heeft een verslag (12/1/2015) gepubliceerd van een schriftelijk overleg met de Vaste Kamercommissie.
  UPDATE II: Profielen (16/3/2015) wijst op een overheidswebsite voor studenten met kinderen en op een actie van de Vereniging voor Vrouw en Recht Clara Wichman over het ontbreken van speciale studieregelingen voor studerende moeders.
  UPDATE III: Men overweegt een proefproces (Ad Valvas 19/10/2015).
  UPDATE IV: Een aardig artikel in DUB (25/2/2016), maar er zit nog geen schot in. Vele studerende moeders slagen er niet in hun diploma te halen.
  UPDATE V: Een verhaal in Ad Valvas (28/4/2016 p.16): Anja Eleveld (Sociaal Recht VU) inventariseert de misstanden.
  UPDATE VI: Anja Eleveld c.s. heeft november 2016 haar rapport uitgebracht.
  UPDATE VII: Annemieke de Jong (Steunpunt Studerende Moeders) nam deel aan de hoorzitting van de Tweede Kamer over passend onderwijs in het mbo (Science Guide 18/5/2017)
  UPDATE VIII: Op 22/12/2017 stuurde OCW een Kamerbrief over faciliteiten voor zwangere studenten en studerende moeders in het hoger onderwijs en in het mbo.

 3. […] Twee leden van de PvdA-fractie hebben Kamervragen gesteld aan de bewinds­lieden van Onderwijs en VWS. Het gaat over mantel­zorgende studenten. Hoeveel dat er zijn is niet bekend, maar meer in het algemeen melden de bewindslieden dat 6% van de studenten in het hoger onderwijs met zorgtaken belast zijn. Eén op de zes studenten is dus extra tijd kwijt aan de zorg voor kinderen, familieleden, partners of buren die hun hulp behoeven. Vaak heeft dat studie­vertraging tot gevolg, hetgeen extra schrijnend is als men bedenkt dat die zorgtaken lang niet altijd op basis van vrijwilligheid vervuld worden: studerende moeders en vaders hebben een wettelijke zorgplicht en in de hedendaagse participatiesamenleving wordt ook op het gebied van de mantelzorg door de overheid zware druk op familie en buren uitgeoefend om zorgtaken op de schouders te nemen. Maar gelukkig is in de hogeronderwijswet vastgelegd, aldus de bewindslieden in hun antwoord op de Kamervragen, dat universi­teiten en hogescholen rekening moeten houden met persoon­lijke omstandigheden van de student, bijvoorbeeld bij het geven van een (negatief) bindend studieadvies (BSA). Wat jammer nou, hier slaan de bewinds­lieden de plank volledig mis! In artikel 2.1 van de algemene bestuursmaatregel Uitvoeringsbesluit WHW 2008 staat dat de instellingen rekening moeten houden met ziekte, zwanger­schap en functie­beperkingen van de student, alsook met bijzondere familieomstandigheden. Maar werkstudentschap, langdurige mantelzorg en normale zorgtaken jegens de kinderen gelden niet als persoonlijke omstandig­heden die bij studievertraging recht geven op coulante behandeling. In de zojuist genoemde AMVB is bepaald dat de instellingen met die factoren geen rekening mogen houden bij het opleggen van een bindend studieadvies (en volgens de nieuwste regels mogen ze dat evenmin doen bij het verlengen van de geldigheidsduur van tentamens). Daarover moet de Minister van Onderwijs (tevens portefeuillehouder Emancipatiezaken!) nog eens flink aan de tand worden gevoeld door de Tweede Kamer. Zie ook: Onderwijsethiek.nl (17/11/2013, 7/4/2014) […]