Geschrapt uit het lerarenregister

/

De General Teaching Council for England is een jaar geleden opgeheven. Evenals de Onderwijscoöperatie was het een organisatie van en voor leraren. Maar anders dan in Nederland had zij een publiekrechtelijke status en moest iedere leraar jaarlijks een kleine lidmaatschapsbijdrage betalen. De GTCE hield het Lerarenregister bij en was vanuit de beroepsgroep belast met het tuchtrecht, op basis van een professionele beroepscode. Maar dat is dus verleden tijd.
De regie is uit handen van de beroepsgroep genomen en berust nu rechtstreeks bij het Ministerie van Onderwijs. De ambtelijke uitvoering is bij de Teaching Agency gelegd, die sinds kort is omgevormd tot het National College for Teaching and Leadership (NCTL). Namens de minister geeft deze instantie de certificaten uit ten bewijze dat leraren hun onderwijs­bevoegdheid hebben gehaald. De grondslag daarvan wordt gevormd door de Teachers’ Standards van de overheid. Dat document omvat enerzijds een lijst met taken en bekwaamheden en anderzijds een zeer beknopte gedragscode.
De tuchtrechtelijke taken van de oude Teaching Council zijn naar de schoolbesturen overgeheveld, maar één sanctiemogelijkheid komt uitsluitend de centrale overheid toe: bij grove overtreding van de gedragscode kan het NCTL besluiten leraren hun bevoegd­heid te ontnemen. Deze nieuwe opzet heeft nu een vol jaar gedraaid. In de Daily Telegraph (31/5/2013) wordt bericht over het aantal sancties dat in deze twaalf maanden is opgelegd. De ambtenaren blijken veel strenger te zijn opgetreden dan de voormalige GTCE. Er zijn 98 beroepsverboden uitgebracht, terwijl in de professionele tuchtrechtspraak bij soortgelijke gevallen vaak met een voorwaardelijke straf of een schorsing volstaan werd.

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

4 reacties op “Geschrapt uit het lerarenregister”

  1. In zijn Actieplan Leraar 2020 (23/5/2011) heeft het kabinet Rutte-I aangekondigd dat het lerarenregister van de Onderwijs­coöperatie met ingang van 2018 een publiekrechtelijke status moet krijgen: ‘Werknemers registreren zich als bekwame leraar. Zij ondernemen activiteiten om die registratie te behouden. Werkgevers nemen hun verantwoordelijkheid om de werknemers in staat te stellen hun bekwaamheid te onderhouden. In 2011 wordt daarom een start gemaakt met het lerarenregister. In 2018 zijn alle leraren in dit register opgenomen en heeft het civiel effect. Alleen leraren die hun bekwaamheid daadwerkelijk onderhouden en voldoen aan de criteria van het register kunnen hun registratie behouden. (…)’

  2. Het ministerie vindt dat de NCTL niet streng genoeg optreedt tegen ongepast leraarsgedrag (Daily Telegraph 7/6/2013).

  3. […] werd de GTCE opgeheven. Sindsdien wordt de regie rechtstreeks door de overheid gevoerd, via het National College for Teaching and Leadership. Door de oprichting van een privaatrechtelijke beroepsorganisatie willen de leraren zich nu als […]

  4. […] bemoeit zich niet met tuchtrechtelijke beroepsverboden, want die vallen sinds enige jaren onder een overheidsorgaan. Het College is onafhankelijk, staat los van de vakbonden en van de overheid, en het lidmaatschap […]