Groepsgrootte

/

Minister Vandenbroucke opende het schooljaar in Ruiselede (Het Nieuwsblad 15/9/2008). Bij die gelegenheid werd door de directeur van de samenwerkende basisscholen voor kleinere klassen gepleit: twintig leerlingen per klas. De verzamelde leerkrachten onderbraken zijn speech met luid applaus.
Hoe zit dat eigenlijk in het Nederlandse basisonderwijs? Volgens de Onderwijsinspec­tie zaten er anno 2006 gemiddeld 22 leerlingen in een klas, maar de spreiding is groot: één op de drie onderbouwklassen heeft meer dan 25 leerlingen, en sporadisch zijn er ook (bovenbouw-)klassen van meer dan 35 leerlingen. De groepsgrootte zegt overigens niet alles, want vele basisscholen kiezen (mede) voor ‘meer handen in de klas’ of voor het inzetten van remedial teachers en/of additionele vakleraren.
En hoe zit het in het voortgezet onderwijs? Daar is een klas van 30 leerlingen niet ongebruikelijk. Bij de bestaande bekostiging is volgens het ministerie (19/12/2006) een gemiddelde groepsgrootte van 22 à 26 leerlingen haalbaar, afhankelijk van de omvang en breedte van de school. Uit een enquête van de Algemene Onderwijsbond (2006) kwam naar voren dat twee op de drie leraren in het voortgezet onderwijs kleinere klassen willen teneinde goede kwaliteit te leveren en hun werkdruk te ver­lagen. Onlangs pleitte Hans Kamps voor ingrijpende maatregelen in het jeugdbeleid om het ontstaan van een ‘maatschappelijke onderklasse’ te voorkomen en de Neder­landse kenniseconomie te versterken; Groen Links spreekt in dat verband van een Deltaplan Jeugd en Onderwijs. Ik hoop dat minister Rouvoet gaat onderzoeken in hoeverre structurele verkleining van de groepsgrootte in het VMBO daaraan kan bij­dragen. Een warm pleitbezorger is oud-minister Winsemius, die momenteel de oor­zaken van schooluitval onderzoekt.

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

6 reacties op “Groepsgrootte”

  1. Volkskrantcolumniste Evelien Tonkens vindt dat de klassen kleiner moeten, bijvoorkeur 15 leerlingen per klas (7/1/2009; 20/1/2009). Haar collega-columniste Aleid Truijens vindt dat weggegooid geld, zolang de kwaliteit van de leraren onder de maat is (13/1/2009).

  2. De PO-Raad is verontwaardigd over de aangekondigde bezuiniging van 90 miljoen op de lump-sum (De Telegraaf 21/10/2009). De Raad verwacht dat dat alleen kan worden opgevangen door de klassen te vergroten tot >28 leerlingen.

  3. De Algemene Onderwijsbond (20/11/2009) pleit in zijn actieplan ‘Toponderwijs NU’ voor een fysieke klassegrootte van maximaal 24 leerlingen en een statistische klassegrootte van 1 bevoegde leraar op 24 leerlingen.

  4. De Volkskrant: grote klassen geen probleem!…

    De onderwijsredactie van De Volkskrant wil dit jaar de kernproblemen van het Nederlandse onderwijs doorlichten. Een expertpanel stelde daartoe een groslijst op, die door de lezers mocht worden aangevuld. Vervolgens moesten de lezers stemmen welke probl…

  5. Nico Hirtt (De democratische school 15/5/2010) rakelt het longitudinale Amerikaanse STAR-onderzoek op.

  6. OCW (14/9/2011) beantwoordt kamervragen over de groepsgrootte in het basisonderwijs.